IMUNOHISTOLOGICKÉ STANOVENIEZLOŽIEK EXTRACELULÁRNEJ MATRIXU GRANULOMA ANULARE


Authors: A. Halagovec;  F. Héjj;  Z. Baranová;  J. Kollár 1;  Š. Guzanin 2
Authors‘ workplace: Dermatovenerologická klinika LF UPJŠ, Košice 1 Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice 2 Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie LF UPJŠ, Košice
Published in: Čas. Lék. čes. 1999; : 116-118
Category:

Overview

Východisko.
Histologická diagnostika granuloma anulare sa opiera o stanovenie palisádovitého granulómua nekrobiózy. Autori sa pokúsili imunohistologickým stanovením zložiek extracelulárnej matrix o spresneniediagnostiky uvedeného ochorenia.Metódy a výsledky. V súbore 15 pacientov s granuloma anulare stanovili imunoperoxidázovou metódou kolagénytypov I, III, V a fibronektín. Zvýšený výskyt kolagénov typov III a V bol zistený v rozsahu palisádovitého granulómu,resp. v jeho okolí. V oblasti nekrobiózy nálezy uvedených kolagénov súviseli so stupňom vývoja nekrobiotickýchzmien (12 z 15 pacientov). Zvýšený výskyt kolagénu typu I bol len naznačený v okolí granulómov, resp. v rozsahupalisádovitého granulómu u 7 z 15 pacientov. Zvýšené nálezy fibronektínu sa vyskytovali v oblasti nekrobiózy, resp.v oblasti granulómatozného palisádovitého infiltrátu (12 z 15 pacientov).Závery. Podľa názoru autorov zvýšený výskyt kolagénov typov III a V v okolí palisádovitého granulómatoznéhoinfiltrátu, resp. v jeho rozsahu, ako aj nálezy fibronektínu v oblasti nekrobiózy a granulómatozného infiltrátuopodstatňujú použiť imunohistologické stanovenie uvedených zložiek extracelulárnej matrix ako doplnkové vyšet-renie v diagnostike uvedeného ochorenia.

Klíčová slova:
granuloma anulare, intersticiálne kolagény, fibronektín, imunohistologické stanovenie.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account