Zpráva o činnosti konziliárního týmu paliativní péče v dospělé části FN Motol


Authors: Sergej Gricajev
Authors‘ workplace: Centrum následné péče a Konziliární tým paliativní péče FN Motol
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2021, 10, č. 3: 181-184
Category:

Ve FN Motol již řadu let velmi dobře a s velkým přínosem pro pacienty i jejich rodiny funguje paliativní tým pro dětskou část nemocnice. Vzhledem k velkému a stále rostoucímu objemu pacientů s potřebou paliativní péče v dospělé části FN Motol vznikla potřeba vytvoření pracovní skupiny zabývající se touto problematikou.

Ročně ve FN Motol umírá více než 1200 pacientů, podle dostupných statistik cca ²⁄³ z nich jsou úmrtí predikovatelná, a tudíž by měli mít tito pacienti dostupnou kvalitní paliativní péči (graf 1). Podrobnou statistiku jsme provedli na lůžkách Centra následné péče, kde v r. 2019 zemřela cca ¼ všech přijatých pacientů a drtivá většina z nich profitovala z paliativního přístupu (graf 2).

Statistika úmrtnosti v dospělé části FN Motol v r. 2019
Graph 1. Statistika úmrtnosti v dospělé části FN Motol v r. 2019

Statistika úmrtí na lůžkách Centra následné péče (CNP) FN Motol v r. 2019
Graph 2. Statistika úmrtí na lůžkách Centra následné péče (CNP) FN Motol v r. 2019

Historie vzniku paliativního týmu pro dospělé ve FN Motol

V roce 2017 jsme zažádali o dotaci MZ ČR na rozvoj paliativní péče v nemocnicích, kde jsme získali základní prostředky na zahájení paliativního programu.

V období červen–prosinec 2017 bylo realizováno:

 • 5 odborných celonemocničních seminářů;
 • průzkum preferencí typu paliativní péče mezi zdravotnickými pracovníky FN Motol formou online dotazníku;
 • byla zformována pracovní skupina paliativní péče pro dospělou část FN Motol;
 • proběhly pravidelné schůzky, teoretické a kazuistické semináře paliativního týmu.

Pravidelná setkávání zájemců o paliativní péči se uskutečňovala i v průběhu let 2018 a 2019 formou kazuistických a teoretických seminářů za účasti odborníků v paliativě z celé republiky. Zároveň začala probíhat i první paliativní konzilia u hospitalizovaných pacientů, především na lůžkách centra následné péče.

Počátkem roku 2019 jsme požádali o účast v pilotním projektu MZ ČR: „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“.

V období 1. 5. 2019 – 28. 2. 2021 byl tento pilotní projekt realizován. V rámci projektu nám byla poskytnuta finanční dotace pro vybudování konziliárního týmu paliativní péče (KTPP) pro dospělé pacienty FN Motol.

Personální obsazení KTPP

Paliativní péče je primárně novým úhlem pohledu na péči o pacienta, který prostupuje všechny obory a je založený na úzké spolupráci lékařské a nelékařské péče. Z toho logicky vychází složení konziliárního týmu paliativní péče (KTPP) v jeho základní a rozšířené variantě.

Stav personálního obsazení KTPP v základních profesích projektu MZ ČR 5/2019–2/2021:

Z projektu bylo podpořeno celkem 8 osob 4 základních profesí v celkové výši 3,0 úvazku, rozdělených takto:

 • 2 lékaři } ,0 úvazek = 0,5 + 0,5
 • 2 zdravotní sestry pro paliativní péči } ,0 úvazek = 0,5 + 0,5
 • 2 sociální pracovnice } 0,5 úvazku = 0,3 + 0,2
 • 2 psycholožky } 0,5 úvazku = 0,3 + 0,2

Kromě výše uvedených byly v rámci projektu podpořeny další 2 osoby jako administrativní podpora:

 • pracovník pro sběr dat } 0,25 úvazku
 • projektový manažer } 0,25 úvazku

Se základním týmem začali již v průběhu projektu pravidelně spolupracovat i pracovníci dalších profesí, kteří nebyli hrazeni z projektu:

 • spirituální péče;
 • klinická farmakologie.

Přehled činnosti KTPP za období 1. 6. 2019 až 28. 2. 2021

1. Činnost v oblasti klinické paliativní péče

Počet pacientů primárně přijatých do péče KTPP: 486

Celkový počet intervencí u paliativních pacientů: 2725

2. Spolupráce KTPP s klinickými pracovišti FNM

O intervence a konzilia specializované paliativní péče, případně o převzetí do péče KTPP žádalo celkem 13 klinických pracovišť FNM.

V průběhu roku 2020 také proběhly informativní semináře o paliativní péči a činnosti KTPP ve FNM na těchto klinikách FNM pro dospělé pacienty:

 • na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol;
 • na Kardiologické klinice 2. LF UK a FN Motol;
 • v Centru následné péče – LDN FN Motol.

Konají se pravidelná setkání širšího paliativního týmu, který vznikl ještě jako pracovní skupina v r. 2017, a kazuistické semináře pro zaměstnance FNM, na kterých je referováno o činnosti KTPP v průběhu pilotního projektu. Takto proběhla 3 setkání, kterých se zúčastnilo 20–25 zdravotníků.

Pravidelné středeční porady týmu jsou přístupné všem zájemcům o spolupráci z klinik FNM.

3. Činnost KTPP v oblasti zajištění kontinuity péče

Pro efektivní činnost KTPP je důležitá možnost zprostředkovat pacientům a jejich rodinám další kvalitní paliativní péči po propuštění z nemocnice. K tomu je nutná úzká spolupráce s dalšími pracovišti. Tým systematicky rozvíjí spolupráci se dvěma typy zdravotnických zařízení poskytujících paliativní péči:

 • zařízení, která disponují paliativními lůžky: paliativní oddělení Nemocnice Pod Petřínem, lůžkové hospice Štrasburk Praha 8, Malovická Praha 4 a Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech a další;
 • mobilní hospice a organizace poskytující home care s paliativní péčí: Cesta domů, z. ú., Most k domovu, z. ú., agentura Bonum Finem, s. r. o., RUAH, o. p. s., a další.

Kapacita organizací schopných poskytovat navazující paliativní péči ve spádovém regionu pro dospělé pacienty FNM není aktuálně zcela dostačující, což klade vysoké nároky především na sociální pracovnice KTPP.

4. Činnost KTPP v oblasti osvěty a vzdělávání

Osvěta a edukace v oblasti paliativní péče je potřebnou součástí činnosti KTPP. Jen díky porozumění účelu a cílům paliativní péče v nemocnici a roli konziliárního týmu pro paliativní péči je možné rozšířit povědomí o službách paliativního týmu ve veřejnosti a nastavit funkční a fungující spolupráci s jednotlivými obory a profesemi klinických pracovišť ve FNM. V oblasti propagace a osvěty KTPP realizoval a inicioval:

 • společná konference KTPP dětské a dospělé paliativní péče ve FNM 27. 11. 2019;
 • online konference nemocniční paliativní péče pro dospělé pacienty 21. 1. 2021 (z důvodu koronavirové pandemie online);
 • články o paliativní péči v nemocničním časopise Motol IN;
 • informace o KTPP na webu FN Motol;
 • informační leták o KTPP pro dospělé pacienty ve FN Motol.

Paliativní konzilia podle pracovišť
Graph 3. Paliativní konzilia podle pracovišť

Časná versus terminální paliativní péče
Graph 4. Časná versus terminální paliativní péče

Podíl onkologických a neonkologických
diagnóz
Graph 5. Podíl onkologických a neonkologických diagnóz

Table 1. Přehled výkonů jednotlivých profesí KTPP během pilotního projektu
Přehled výkonů jednotlivých profesí KTPP během pilotního projektu
Zahajující intervenci u nově přijímaného pacienta zpravidla provádí lékař a sestra.
U rodinných konferencí je přítomno více členů týmu (lékař, sestra, psycholog nebo sociální pracovník).
V rámci multioborové spolupráce podle potřeb pacienta a jeho blízkých intervenuje až 5 odborností zároveň, takže jedno společné setkání s pacientem a jeho rodinou zahrnuje intervence jednotlivých profesí.

5. Vzdělávání členů KTPP

Pro zajištění odpovídající odbornosti v paliativní péči je nutné kontinuální vzdělávání všech členů KTPP. Doposud proběhly tyto vzdělávací akce:

 • kurz ELNEC v termínu 30. 9. – 2. 10. 2019 absolvovalo 9 členů KTPP;
 • dvoudenní kurz krizové intervence v srpnu a září 2020 absolvovalo 5 členů KTPP;
 • stáže sester, sociálních pracovnic na pracovišti paliativní péče ve VFN;
 • kurz Komplikované truchlení v září 2020 absolvovaly 2 psycholožky.

6. Fundraising a projektová činnost

Epidemiologická situace v roce 2020 znemožnila řadě dlouhodobě hospitalizovaných pacientů kontakt s rodinami. Tato nucená izolace i absence sociálního kontaktu s blízkými byla zejména pro rodiny a pacienty v paliativní péči a v terminální fázi onemocnění velmi náročná.

Aktivita KTPP v roce 2020 směřovala proto i do oblasti získání finančních prostředků pro distanční podporu pacientů a jejich rodin a také směrem k získání finanční podpory pro zajištění fungování KTPP v dalším období:

KTPP získal pro své potřeby od dárců 3 tablety a 3 mobilní telefony;

pro vybavení kanceláře paliativní péče byla sponzorsky získána část nábytku;

v září 2020 byla vypracována a podána žádost o dotaci od Magistrátu HMP na rozvoj paliativní péče v Praze, která konkrétně reflektuje některé aspekty poskytování paliativní péče dospělým pacientům ve FNM v roce 2021. Tuto dotaci jsme získali a od 1. 3. 2021 jsme zapojeni do programu rozvoje paliativní péče na území hlavního města Prahy.

Podmínky udržení činnosti a dalšího rozvoje KTPP

Z dosavadních zkušeností s činností KTPP ve FNM v období pilotního projektu vyplývá, že pro zajištění stabilního dlouhodobého fungování KTPP je podstatné se zaměřit především na následující čtyři faktory:

 1. personální posílení týmu v zájmu zastupitelnosti;
 2. zajištění finančního standardu v jednotlivých profesích;
 3. zajištění finančních prostředků na vzdělávání a supervize;
 4. stabilní organizační struktura pro poskytování paliativní péče pro dospělé pacienty ve FNM.

Závěr

Pilotní projekt MZ ČR umožnil vznik a stabilizaci funkčního konziliárního týmu podpůrné a paliativní péče ve FN Motol. Paliativní péče je v současné době začleňována do standardní struktury zdravotní péče v ČR tak, jak je to již zavedeno ve vyspělých zdravotnických systémech EU. Naším hlavním cílem je v současnosti otevření paliativní ambulance pro dospělé pacienty FNM, která by se podílela na péči o pacienty ze specializovaných ambulancí, u kterých je indikován paliativní přístup. 

Korespondenční adresa:
MUDr. Sergej Gricajev
Centrum následné péče FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail: sergej.gricajev@fnmotol.cz

MUDr. Sergej Gricajev

Atestoval v oborech geriatrie a paliativní medicína. Od roku 2004 pracuje v Centru následné péče FN Motol. Od roku 2017 se věnuje budování nemocniční paliativní péče. Od června 2019 je vedoucím lékařem týmu podpůrné a paliativní péče pro dospělé pacienty ve FN Motol.


Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics

Article was published in

Geriatrics and Gerontology

Issue 3

2021 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account