Anticoagulant therapy – do we know its interactions?


Authors: Katarína Bielaková
Authors‘ workplace: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2021, 10, č. 3: 127-133
Category:

Overview

Anticoagulant therapy is one of the key substances in medicine for its ability to reduce blood clotting. For many years it was coumarin derivatives that formed the pillar of anticoagulant therapy. They are now being displaced by direct oral anticoagulants (DOAC). It is a known fact, that the use of warfarin has a number of disadvantages, such as low therapeutic index with the need for frequent laboratory checks of treatment effectiveness, risk of bleeding, slow onset of action and long persistence of the effect after discontinuation. However, a major problem with anticoagulant therapy is that many patients forget their interaction with drugs and food. It is a great advantage of the DOAC group, especially in a geriatric patient with polypharmacotherapy, that their therapeutic effect is less influenced by interactions with food and medication.

Keywords:

warfarin – Anticoagulant therapy – dabigatran – rivaroxaban – direct oral anticoagulants – drugs interactions – edoxaban – apixaban


Sources
 1. Hochelová Z. Analýza spotreby antikoagulancií v Českej republike v rokoch 2007–2016. Hradec Králové, 2019. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie. Vedoucí práce Zimčíková E.
 2. Květina J, Grudmann M. Farmakologické interakce. Klin Farmakol Farm 2003; 17(1): 17–21.
 3. Michalcová J, Penka M, Buliková A, et al. Nová – přímá perorální antikoagulancia: aktuální přehled. Vnitř Lék 2016; 62(10): 805–813.
 4. Lefflerová K. Úskalí antikoagulační léčby warfarinem u nemocných s fibrilací síní – lékové a potravinové interakce. Interv Akut Kardiol 2008; 7(6): 220–224.
 5. Suchý D, Poklopová Z. Lékové interakce warfarinu s kardiovaskulárnimi léky. Klin Farmakol Farm 2005; 19: 40–42.
 6. Schwarz UI, et al. Genetic determinants of response to warfarin therapy during initial anticoagulation. N Engl J Med 2008; 358(10): 999–1008.
 7. Suchopár J, Bultas J. Perorální antikoagulancia, jejich lékové interakce a dávkování u pacientů s fibrilací síní. Remedia 2015; 25: 118–126.
 8. Karetová D, Bultas J. Antikoagulační terapie u seniorů. Vnitř Lék 2018; 64(11): 1011–1020.
 9. Witt D, Clark NP, Kaatz S, et al. Guidance for the practical management of warfarin therapy in the treatment of venous thromboembolism. J Thromb Thrombolysis 2016; 41: 187–205.
 10. Kvasnička T. Dabigatran – klinické důkazy pro léčbu pacientů s TEN. Klin Farmakol Farm 2016; 30(3): 15–17.
 11. Urbánek K. Klinická farmakologie přímých perorálních antikoagulancií. Acta medicinae 2016: 5(10): 29–34.
 12. Di Minno A, Frigerio B, Spadarella G, et al. Old and new oral anticoagulants: Food, herbal medicines and drug interactions. Blood Rev 2017; 31(4): 193–203.
 13. The European Medicines Agency. Souhrn o přípravku Pradaxa.
 14. Burdová K. Přímá perorální antikoagulancia. Klin Farmakol Farm 2015; 29(4): 138–143.
 15. Prokeš M, Suchopár J. Lékové interakce nových orálních antikoagulancií. Practicus 2015; 14(6): 14–21.
 16. The European Medicines Agency. Souhrn o přípravku Xarelto.
 17. Souček M. Apixaban má komplexní spektrum indikací. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press 2015; 1: 104–108.
 18. Wang L, Zhang D, Raghavan N, et al. In vitro assessment of metabolic drug-drug interaction potential of apixaban through cytochrome P450 phenotyping, inhibition, and induction studies. Drug Metab Dispos 2010: 38(3): 448–458.
 19. The European Medicines Agency. Souhrn o přípravku Eliquis.
 20. Kvasnička J. Edoxaban-nový inhibitor FXa. Remedia 2017; 27(2): 120–126.
 21. Samama MM, Mendell, J, Guinet, C et al. In vitro study of the anticoagulant effects of edoxaban and its effect on thrombin generation in comparison to fondaparinux. Thromb Res 2012; 129(4): e77–e82.
 22. Špinar J, Vítovec J. Edoxaban v klinických studiích a klinické praxi. Remedia 2016; 26 (4): 345–348.
 23. The European Medicines Agency. Souhrn o přípravku Lixiana.
 24. Bielaková K, Matějovská Kubešová H. Přehled lékových interakcí přímých perorálních antikoagulancií. Interní Med 2019; 21(1): 24–27.
Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics

Article was published in

Geriatrics and Gerontology

Issue 3

2021 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account