Analysis of the development of disability for mental illness and disability criteria


Authors: Tereza Pastirčáková;  Libuše Čeledová;  Roman Odložilík;  Radka Maxová;  Rostislav Čevela
Authors‘ workplace: Ústav sociálního a posudkového lékařství, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2021, 10, č. 3: 167-171
Category:

Overview

The article is analyzing the development of the invalidity for mental illnesses and criteria for the health state assessment, the rate of the drop of the work capacity at persons with mental illnesses. The result based on data is that last 9 years the number of persons assessed for mental illnessess is dropping, although the number of persons with mental illnessess in the population is constantly increasing. The authors assume that the reason of the decrease of the invalidity incidence can be better and more successful therapy from medical view or the assessing criteria formed more then 10 years ago from the view of the medical assessment service. The authors recommend actualization of the assessment criteria besides adding obligatory psychological examination. In the end of the article authors think that adding the psychological examination would fulfill the court request for the completeness, strength and correctness of the assessment.

At the case report is documented that psychological exam is important for the determination of invalidity, which is the key for the invalidity pension claim.

Keywords:

invalidity – medical assessment service – mental illnesses


Sources
 1. Zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozd. předpisů.
 2. Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), ve znění pozd. předpisů.
 3. ÚZIS ČR. Psychiatrická péče 2018. Praha: ÚZIS ČR 2019.
 4. ÚZIS ČR. Národní portál psychiatrické péče. [online]. 2021. [cit.2021-01-11]. Dostupné na https://psychiatrie.uzis.cz/cs/psychiatrie-v-datech/psychiatricka-pece-v-cr/ambulantni-psychiatricka-pece.
 5. MZ ČR. Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 [online]. 2020. [cit. 2021-01-11]. Dostupné na https://www.mzcr.cz/narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi-2020-2030.
 6. ibid 5.
 7. MZ ČR. Zdraví 2030. [online]. 2020. [cit. 2021-01-11]. Dostupné na https://zdravi2030.mzcr.cz.
 8. Čeledová L, Čevela R. Laskavý průvodce po sociálních dávkách. 2. akt. vyd. Praha: Karolinum 2020.
 9. Zvoníková A, et al. Základy posuzování invalidity. Praha: Grada Publishing 2010.
 10. MPSV ČR. Instrukce č. 12/2016. Posuzování invalidity pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozd. předpisů. Praha: MPSV ČR 2016.
 11. MPSV ČR. Instrukce č. 14/2019. Stanovení data vzniku invalidity pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozd. předpisů. Praha: MPSV ČR 2019.
 12. Nevyšší správní soud. Judikatury [online]. 2021. Dostupné na www.nssoud.cz
 13. ČSSZ. Metodický pokyn č. 2/2021. Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozd. předpisů.
 14. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozd. předpisů.
Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics

Article was published in

Geriatrics and Gerontology

Issue 3

2021 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account