Health status and health problems in Czech children


Authors: E. Hlaváčková 1;  L. Hodačová 2;  L. Csémy 3;  J. Šmejkalová 4;  E. Čermáková 5
Authors‘ workplace: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií Děkan: prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. 1;  Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství Přednosta: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 2;  Psychiatrické centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Ředitel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 3;  Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav hygieny a preventivního lékařství Přednosta: doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. 4;  Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Oddělení výpočetní techniky Ústav lékařské biofyziky Přednosta: doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. 5
Published in: Prakt. Lék. 2009; 89(5): 252-255
Category: In diferent

Overview

The aim of the study:
Determine subjectively perceived health status and psychosomatic problems in a representative sample of Czech children and to compare monitored variables with respect to the children’s place of residence, gender, and age.

Study sample and methods:
The target population for this study included children aged 11, 13, and 15 years. The monitored cohort consisted of 4.782 children. Data were obtained in May 2006 using a standardized questionnaire within a WHO study called “The Health Behaviour in School-Aged Children: A WHO Cross-National Study“(HBSC).

Results:
Almost 90 % of Czech children rated their health status as excellent or good. More than one tenth of the children perceived their health status as not very good or as poor. The relationship between subjective evaluation of the children’s health status and gender was found to be statistically significant. Girls evaluated their health status more negatively than boys. We did not find a statistically significant relationship between the children’s evaluation of their health status, age, and place of residency. The children complained about psychological problems more frequently than about somatic ones. Since 2002, the Indices of psychological, somatic, and global problems in children have increased, on average, by 0.1 to 1.0.

Key words:
czech children, health, health problems.


Sources

1. Čáp, J.; Mareš, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd., Praha: Portál 2001. 656 s. ISBN 80-7178-463-X.

2. Balcar, K. Psychologické aspekty psychosomatických poruch v dětství a dospívání. In: Říčan, P.; Krejčířová, D. a kol. (Eds.) Dětská klinická psychologie. 4. vyd. Praha: Grada 2006. s. 141 – 154. ISBN 80-247-1049-8.

3. Bláha, P. a kol. Somatický vývoj současných českých dětí. Praha: SZÚ, Univerzita Karlova, 2006. ISBN 80-86591-24-0.

4. Csémy, L.; Sovinová, H. Zdraví a škodlivé návyky v České republice – Reprezentativní šetření u obyvatel ČR ve věku 15 – 64 let. Praha, SZÚ 1997. 94 s.

5. Csémy, L. a kol. Závěrečná zpráva o řešení projektu podpořeného interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Zdravotní chování dětí školního věku – Mezinárodní srovnávací studie Světové zdravotnické organizace. Praha: 2004. 94 s.

6. Csémy, L. a kol. Životní styl a zdraví českých školáků. Z výsledků mezinárodní srovnávací studie Světové zdravotnické organizace The Health Behaviour in School-aged Childreen (HBSC). 1. vyd., Praha: Psychiatrické centrum 2005. 140 s. ISBN 80-85121-94-8.

7. Currie, C. et al. Young people’s health in context. Health Behaviour in School-aged Childreen (HBSC) study: internatonal report from the 2001/2002 survey. (Health Policy for Childreen and Adolescents); No. 4. WHO 2004. 237 s. ISBN 92 890 1372 9.

8. Currie, C. et al. Inequalities in Young People´s Health. Health behaviour in school-aged children international report from the 2005/2006 survey. No 5. 1. vyd. WHO, 2008. 206 s. ISBN 978 92 890 7195 6.

9. Hodačová, L. Metody měření zdravotního stavu obyvatel. In: Mareš J., Hodačová L., Býma S. Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství. Praha: Karolinum, 2005, s. 40-51. ISBN 80-246-1062-0.

10. Kebza, V. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd., Praha: Academia 2005. 263 s. ISBN 80-2001307-5.

11. Kolektiv autorů. Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století? 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav 1999. 67 s.

12. Kříž, J. a kol. Zdravotní stav populace. Jak jsme na tom se zdravím? 1. vyd., Praha: Státní zdravotní ústav 2004.

13. Macek, P. Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál 1999. 207 s. ISBN 80-7178-348-X.

14. Macek, P. Adolescence a čeští dospívající na přelomu století. In: Smékal, V.; Macek, P. (Eds.) Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal – studio, s.r.o., 2002. 264 s. ISBN 80-85947-83-8.

15. Možný, I. Sociologie rodiny. 1. vyd. Praha: Slon 2002. 250 s. ISBN 80-86429-05-9.

16. Rážová, J. Mladí lidé a zdraví – faktory chování dětí a mládeže a možnosti jejich ovlivnění jako součást politiky ochrany a podpory veřejného zdraví. Dizertační práce. Hradec Králové, 2005.

17. ÚZIS. Světové šetření o zdraví v České republice. Praha: ÚZIS ČR, 2004. 95 s. ISBN 80-7280-419-7.

18. ÚZIS. Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 2002 HIS CR 2002. Praha: ÚZIS ČR, 2003. 137 s. ISBN 80-7280-296-8.

19. ÚZIS. Zdravotnická ročenka České republiky. Praha: ÚZIS ČR, 2008. 260 s. ISSN 1210-9991. ISBN 978-80-7280-783-3.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account