Hodnotenie sonografických parametrov renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov


Authors: H. Kolarovszká 1;  M. Stavěl 1;  D. Murgaš 2;  M. Zibolen 1;  T. Baška 3
Authors‘ workplace: Neonatologická klinika JLF UK a MFN, Martin prednosta prof. MUDr. M. Zibolen, CSc. 1;  Klinika detskej chirurgie JLF UK a MFN, Martin prednosta prof. MUDr. M. Dragula, PhD. 2;  Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin vedúci MUDr. T. Baška, PhD. 3
Published in: Čes-slov Pediat 2005; 60 (7): 397-401.
Category: Original Papers

Overview

Cieľ:
Zhodnotenie jednotlivých parametrov renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov pomocou dopplerovskej sonografie.

Pacienti a metodika:
Dopplerovské zhodnotenie cirkulácie v a. renalis (AR) a v intraparenchýmových arteriách (IP) pravej i ľavej obličky 50 hypotrofických novorodencov (20 chlapcov, 30 dievčat).

Výsledky:
Všetky sledované rýchlostné parametre vykazovali vyššie hodnoty v AR ako v IP. Index rezistencie (RI) počítaný z parametrov v AR bol vyšší (0,77 ± 0,08) ako v IP (0,58 ± 0,08) (p<0,0001). Obdobné rozdiely vykazovali aj hodnoty indexu pulzatility (PI) (1,69 ± 0,53 vs. 0,91 ± 0,24) (p<0,0001). Stranovým porovnaním hodnôt RI a PI neboli zistené významné intraindividuálne rozdiely medzi pravou a ľavou obličkou (p>0,05).

Záver:
Výsledky štúdie vykazujú priekazné rozdiely hodnôt sledovaných parametrov v a. renalis centralis oproti intraparenchymovým arteriám hypotrofických novorodencov. Zároveň boli stanovené štandardné hodnoty indexu rezistencie a indexu pulzatility renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov.

Kľúčové slová:
novorodenec, dopplerovská sonografia, obličky, index rezistencie


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account