Výskyt a osudy plodů se syndromem hypoplastického levého srdce na území Moravy a Slezska v letech 2002 a 2003


: J. Navrátil;  H. Jičínská;  Z. Jelínek 1
: II. dětská klinika LF MU a FN Brno přednosta prof. MUDr. Z. Doležel, CSc. ;  Ambulance dětské kardiologie, Brno 1
: Čes-slov Pediat 2005; 60 (7): 393-396.
: Original Papers

Syndrom hypoplazie levého srdce (HLHS) je vrozená srdeční vada se závažnou prognózou. Přes velký rozvoj dětské kardiochirurgie má stále vysokou mortalitu. Prenatální diagnóza HLHS má vliv na další osud těchto plodů. Na spádovém území Moravy a Slezska dosud nebyl zjišťován výskyt a osudy pacientů s HLHS, epidemiologická studie Bohemian Survival Study zahrnovala jen české země.

V letech 2002 a 2003 bylo na našem pracovišti, které zahrnuje spádovou oblast Moravy a Slezska, vyšetřeno 4667 plodů, u 108 z nich byla zjištěna vrozená srdeční vada. Ve stejném období se na uvedeném území narodilo 69 623 novorozenců, 478 z nich mělo vrozenou srdeční vadu. HLHS se vyskytnul celkem u 24 z nich, což je 5 % ze všech vrozených srdečních vad. V 21 případech (87,5 %) byla diagnóza HLHS známa prenatálně, ve třech až postnatálně. HLHS představoval 19,5 % ze všech prenatálně diagnostikovaných srdečních vad. Z 21 prenatálně diagnostikovaných HLHS se v 17 případech (81 %) rozhodli rodiče pro ukončení gravidity, ve 4 případech (19 %) pro její pokračování.

Autoři hodnotili prenatálně zjistitelné rizikové faktory, které byly zaznamenány u 12 plodů, 9 plodů bylo bez rizikového faktoru. Vyšetření karyotypu u prenatálně zjištěných HLHS bylo v 62 % normální, v 9,5 % patologické a u 28,5 % nebylo provedeno.

Výskyt HLHS na našem spádovém území je srovnatelný s literárními údaji. Autorům se nepodařilo najít jinou metodu než ultrazvukové vyšetření, která by upozornila na výskyt HLHS a tak toto vyšetření zůstává i nadále rozhodující pro prenatální diagnostiku HLHS.

Klíčová slova:
syndrom hypoplazie levého srdce, prenatální diagnóza, rizikové faktory


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account