Kombinovaná terapie silně aktivnírevmatoidní artritidy methotrexatema cyklosporinem A


Authors: D. Tegzová;  K. Pavelka;  K. Šírová;  V. Vlasáková
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc. Soukromá revmatologická ambulance, OstravaInterní oddělení nemocnice, České Budějovice, přednosta MUDr. P. Havránek
Published in: Čes. Revmatol., , 1999, No. 2, p. 79-84.
Category:

Overview

Cíl studie.
Cílem výzkumného projektu bylo posoudit efekt kombinované terapie methotrexatema cyklosporinem A u aktivní revmatoidní artritidy refrakterní na dosavadní monoterapii methotre-xatem a posoudit výskyt nežádoucích účinků této léčby. Metodika. Sledovaný soubor tvořilo celkem37 pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli nejméně tři měsíce léčeni methotrexatem v dávcealespoň 10 mg týdně s nedostatečným efektem. Těmto pacientům jsme k uvedené terapii přidalicyklosporin A v počáteční denní dávce 2,5 mg/kg s postupným zvýšením až do dávky 5 mg/kg denně.Hodnotili jsme vývoj hodnot některých parametrů (sedimentace erytrocytů, CRP, kloubní index,algofunkční dotazník HAQ) během půlroční léčby a rovněž jsme sledovali rozvoj možných nežádou-cích účinků. Po ukončení studie jsme dále provedli u části nemocných kompletní kontrolní vyšetřenípo dalším půl roce a popsali jsme další vývoj nemoci a terapie. Výsledky. Ve všech sledovanýchparametrech jsme zjistili signifikantní pokles jejich hodnot oproti počátku léčby (p < 0,01). V prů-běhu terapie se objevilo 25 projevů nežádoucích účinků léčby, mezi něž patřila zejména hypertenze,dále projevy nefrotoxicity léčby, lehká hepatopatie, gastrointestinální obtíže a infekce. U pětipacientů bylo proto nutno léčbu předčasně ukončit, v ostatních případech byly tyto komplikacezvládnuty běžnou terapií. Závěr. Naše výsledky prokázaly velmi dobrý efekt kombinované terapiecyklosporinem A s methotrexatem. Nežádoucí účinky této terapie, které se v průběhu léčby vyskytly,byly ve většině případů zvládnuty běžnou terapií a většinou nevedly k předčasnému ukončení léčby.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, DMARDs, cyklosporin A, methotrexat

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×