Přínos dopplerovského vyšetření pro těhotenství s rizikem alloimunní anémie plodu


Authors: M. Lubušký 1;  M. Procházka 1;  J. Šantavý 2;  I. Míčková 2;  Š. Machač 1;  L. Kantor 3
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 2;  Novorozenecké oddělení LF UP a FN, Olomouc, primář MUDr. L. Kantor 3
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(1): 27-29
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Zjistit možnosti využití neinvazivního stanovení maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media pomocí dopplerometrie k posouzení stupně fetální anémie u těhotenství s rizikem erytrocytární aloimunizace.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Palackého a FN, Olomouc.

Metodika:
U 38 těhotenství s rizikem rozvoje alloimunní anémie plodu byla stanovena maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV) a následně zjištěna koncentrace hemoglobinu a hodnota hematokritu ve fetální krvi při kordocentéze nebo porodu plodu.

Výsledky:
Bylo provedeno celkem 66 vyšetření. Stanovená hodnota MCA-PSV >1,5 MoM umožnila 100% detekci fetální anémie, která odpovídala koncentraci fetálního hemoglobinu <0,65 MoM v příslušném gestačním stáří a vyžadovala následnou invazivní intervenci. V 18 případech byla provedena kordocentéza a event. podána intrauterinní transfuze krve. Zbývajících plody nevyžadovaly invazivní intrauterinní intervenci a po porodu byla diagnostikována jen mírná nebo střední anémie s následnou hyperbilirubinémií. Nebyl zaznamenán falešně pozitivní výsledek. Hodnota MCA-PSV byla stanovována v 19.–37. týdnu těhotenství. Věk pacientek v termínu porodu byl 19–41 let (medián 29,1 roku).

Závěr:
Stanovení maximální systolické průtokové rychlosti v arteria cerebri media představuje vysoce senzitivní neinvazivní způsob zjištění stupně fetální anémie. Doporučovaný interval mezi měřeními je sedm dní.

Klíčová slova:
fetální anémie, arteria cerebri media, doppler, alloimunizace, intrauterinní transfuze


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2005 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account