Taktika chirurgické léčby mužské infertility


Authors: K. Kočí 1;  M. Trnková 2;  M. Mrázek 3;  O. Teplá 3;  Míka J. Jarolímková K. 3 3;  A. Cardová 3;  I. Juliš 2;  L. Hybnerová 3;  J. Jirmanová 3;  T. Pecka 3
Authors‘ workplace: Andromeda®, Praha, vedoucí lékař MUDr. K. Kočí, CSc. 2BioLab, Praha, vedoucí lékař MUDr. I. Juliš, CSc. 3Iscare IVF, Praha, vedoucí lékař MUDr. M. Mrázek 1
Published in: Ceska Gynekol 2001; (3): 166-170
Category:

Overview

Cíl studie:
I v České republice se v léčbě mužské neplodnosti staly metodou volby nejmodernější technologie asistované reprodukce - MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration), TESE (TEsticular Sperm Extraction) + ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection). Cílem této studie bylo pokusit se nalézt spolehlivý prediktor výsledku plánované TESE, neboť predikce pravděpodobnosti úspěšné extrakce spermií může předejít zbytečné ovariální stimulaci.Typ studie: Retrospektivní analýza skupiny 202 mužů operovaných v našem centru pro dg. azoospermia - 65 pacientů s obstrukční azoospermií a 137 pacientů s testikulární azoospermií.Název a sídlo pracoviště: Andromeda®, BioLab, Iscare IVF, Praha.Metodika: Hodnoceny tyto parametry: testikulární objem, hladina FSH v séru a histologický nález a jejich hodnoty porovnány s výsledky TESE.Výsledky: Zvýšená hladina FSH, ani nízký testikulární objem nevylučují pozitivní nález při TESE. Nejpřesnějším prediktorem je histologické vyšetření. Elongované spermatidy byly v histologickém materiálu nalezeny u 59,3 % vyšetřených případů, což vysoce signifikantně koreluje s 60,2% výtěžností TESE u hodnocené skupiny.Závěr: Materiál získaný při operaci rozdělujeme na tři části: jedna slouží ke zhotovení peroperačního nativního preparátu, druhou odesíláme na histologické vyšetření a největší část zmrazujeme. Rutinně zahajujeme ovariální stimulaci teprve podle výsledku peroperačního nálezu nebo histologického vyšetření, simultánní odběr oocytů i spermií provádíme pouze ve vybraných případech. Histologický nález elongovaných spermatid indikuje pozitivní nález spermií při TESE s přesností 91 %. Stanovení příčiny azoospermie, posouzení stavu spermatogenezy a léčba jsou takto optimalizovány provedením jediné operace.Design: Retrospective analysis of a group of 202 men operated in the authors centre on account of azoospermia - 65 patients with obstructive azoospermia and 137 patients with testicular azoospermia. Setting: Andromeda®, Biolab, Iscare IVF, Prague.Method: The following parameters were evaluated: testicular volume, FSH serum level and histological finding and their values were compared with results of TESE.Results: Elevated FSH levels and low testicular volume do not rule out a positive result of TESE. The most accurate predictor is histological examination. Elongated spermatids were found in the histological material in 59.3% of the examined cases which correlates significantly with the 60.2% TESE yield in the evaluated group.Conclusion: The material assembled on operation was divided into three parts. One serves preparation of the peroperative native preparation, the second one is dispatched for histological examination and the largest part is frozen. Simultaneous collection of oocytes and sperm cells is done only in selected cases. The histological finding of elongated spermatids indicates a positive finding of sperm during TESE with an accuracy of 91%. Assessment of the causes of azoospermia, evaluation of the state of spermatogenesis and treatment are thus implemented by a single operation.

Klíčová slova:
mužská infertilita, TESE, ICSI, asistovaná reprodukce, histologické vyšetření

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account