Psychologie inkontinence močeI. Srovnání žen s urgentní a stresovou inkontinencí před zahájením terapie


Authors: Z. Líbalová 1;  J. Feyereisl 2;  A. Martan 3;  P. Čepický 3,4;  M. Halaška 3;  L. Krofta 2;  D. Váchová 3;  J. Balcarová 5;  M. Pečená 5
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení MN, Neratovice, primář MUDr. T. Bilina 2Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 3Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 4Gy 1
Published in: Ceska Gynekol 2001; (3): 171-174
Category:

Overview

Cíl studie:
Srovnání psychologických charakteristik neléčených pacientek s urgentní a stresovou inkontinencí moče.Typ studie: První fáze prospektivní srovnávací studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice v Neratovicích, ÚPMD v Praze-Podolí, Gynek.-porod. klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Studie srovnává skupinu 54 pacientek se stresovou inkontinencí a skupinu 16 pacientek s urgentní inkontinencí. Před zahájením terapie byly pacientky vyšetřeny baterií psychodiagnostických testů: MMPI/100 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, zkrácená verze), STAI (State-Trait Anxiety Inventory), SCL-90 (Symptom Check List), Lüscherův barvový test, řízený rozhovor. Statistické hodnocení bylo provedeno znaménkovým testem a t-testem.Výsledky: V dotazníku MMPI/100 a SCL-90 byl nalezen statisticky významná rozdíl ve smyslu vyšší psychopatologie ve skupině žen s urgentní inkontinencí (v obou případech p < 0,01). V žádné jednotlivé škále se obě skupiny nelišily. STAI a řízený rozhovor nepřinesly statisticky významné rozdíly, s výjimkou větší důležitosti sexuálního kontaktu u žen s urgentní inkontinencí (p < 0,05).Závěr: Ve skupině žen s urgentní inkontinencí byla prokázána vyšší nespecifická psychopatologie ve srovnání s ženami se stresovou inkontinencí.

Klíčová slova:
stresová inkontinence, urgentní inkontinence, psychosomatika inkontinence, psychologické testy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account