Změny sérové koncentrace C-reaktivního proteinu a solubilních adhezivních molekul sE-selektinu a sICAM-1 po transdermální substituci 17-b estradiolem


Authors: J. Kvasnička jr. 1;  J. Živný 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2001; (3): 161-165
Category:

Overview

Cíl studie:
Zvýšení koncentrací C-reaktivního proteinu (CRP) a solubilních adhezivních molekul sE-selektinu a sICAM-1 v séru je dnes hodnoceno jako jeden z rizikových faktorů aterogeneze. Cílem studie bylo zjistit vliv transdermální substituce 17-b estradiolu na tyto proměnné.Typ studie: Klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice v Jičíně, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK v Praze.Metodika: U 19 žen (medián věku 50,0 let) po hysterektomii s oboustrannou adnexektomií byly před a po 4 měsících kontinuální transdermální substituce 17-b estradiolem (ERT) v denní dávce 1,5 mg vyšetřeny sérové koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) (imunoturbidimetrie) a solubilních adhezivních molekul sE-selektinu a sICAM-1 (Elisa testy). Statistické hodnocení bylo provedeno párovým t-testem nebo testem dle Wilcoxona. Za významné byly považovány hodnoty p > 0,05.Výsledky: Po 4 měsících ERT se u léčených žen signifikantně snižuje koncentrace CRP (před ERT 1,82 ± 2,20 mg/l, po 4 měsících ERT 0,28 ± 0,55 mg/l; p = 0,006) a koncentrace obou solubilních adhezivních molekul: sE-selektinu (před ERT 45,13 ± 17,3 mg/l, po 4 měsících ERT 31,39 ± 9,03 mg/l; p = 0,027) a sICAM-1 (před ERT 271,84 ± 62,30 mg/l, po 4 měsících ERT 242,86 ± 62,32 mg/l; p = 0,026).Závěr: Transdermální substituce 17-b estradiolem může u žen po hysterektomii s oboustrannou adnexektomií redukovat jedno z rizik aterogeneze.

Klíčová slova:
estradiol, C-reaktivní protein, E-selektin, ICAM-1

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account