Sarkomatoidní karcinom plic –  kazuistika


: M. Szkorupa;  T. Bohanes;  C. Neoral;  K. Vomackova;  J. Chudacek
: Department of Surgery I, Faculty of Medicine and Dentistry of Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc
: Klin Onkol 2015; 28(1): 57-60
: Case Report
prolekare.web.journal.doi_sk: 10.14735/amko201557

Východiska:
Sarkomatoidní karcinom (sarcomatoid carcinoma – SARC) plic patří mezi velmi vzácné a agresívní typy nemalobuněčného karcinomu plic. Jedná se o skupinu nízce diferencovaných karcinomů s částečnou sarkomatoidní diferenciací nebo přímo s komponentou sarkomu. Charakteristickým nálezem bývá objemný nádor se sklonem k invazi, brzká rekurence a systémové metastazování.

Případ:
Autoři prezentují případ SARC u 77leté pa­cientky. Před­operační staging prokázal sarkomatoidní karcinom dolního laloku levé plíce bez generalizace na PET CT, ale s infiltrací více než 2/ 3 bránice. Byla provedena resekce –  dolní lobektomie s resekcí bránice a náhradou svalovým lalokem z  m. latissimus dorsi na cévní stopce. Histologický nález potvrdil dia­gnózu sarkomatoidního (pleomorfního) karcinomu pT3N0M0. Pa­cientka prodělala adjuvantní chemoterapii, za 20 měsíců došlo k relapsu a systémové diseminaci nádoru, pa­cientka zemřela 21 měsíců od operace.

Klíčová slova:
karcinom plic – nádorová invaze – svalový lalok – bránice – sarkomatoidní karcinom

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
15. 10. 2014

Přijato:
2. 12. 2014


Sources

1. Travis WD (ed.). Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus and heart. Oxford: Oxford University Press 2004.

2. Kikuchi R, Isowa N, Tokuyasu H et al. Three cases of resected pleomorphic carcinoma. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2010; 16(4): 264– 269.

3. Wick MR, Swanson PE. Carcinosarcomas: current perspectives and an historical review of nosological concepts. Semin Dia­gn Pathol 1993; 10(2): 118– 127.

4. Thompson L, Chang B, Barsky SH. Monoclonal origins of malignant mixed tumors (carcinosarcomas). Evidence for a divergent histogenesis. Am J Surg Pathol 1996; 20(3): 277– 285.

5. Franks TJ, Galvin JR. Sarcomatoid carcinoma of the lung: histologic criteria and common lesions in the differential dia­gnosis. Arch Pathol Lab Med 2010; 134(1): 49– 54.

6. Fishback NF, Travis WD, Moran CA et al. Pleomorphic (spindle/ giant cell) carcinoma of the lung. A clinicopathologic correlation of 78 cases. Cancer 1994; 73(12): 2936– 2945.

7. Martin LW, Correa AM, Ordonez MG et al. Sarcomatoid carcinoma of the lung: a predictor of poor prognosis. Ann Thorac Surg 2007; 84(3): 973– 980.

8. Nakajima M, Kasai T, Hashimoto H et al. Sarcomatoid carcinoma of the lung: a clinicopathologic study of 37 cases. Cancer 1999; 86(4): 608– 616.

9. Pelosi G, Fraggetta F, Nappi O et al. Pleomorphic carcinomas of the lung show a selective distribution of gene products involved in cell differentiation, cell cycle control, tumor growth, and tumor cell motility: a clinicopathologic and immunohistochemical study of 31 cases. Am J Surg Pathol 2003; 27(9): 1203– 1215.

10. Fujioka S, Nakamura H, Adachi Y et al. Pleomorphic carcinoma of the lung in which the sarcomatous element grew rapidly: a case report. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2009; 15(2): 111– 114.

Labels
Paediatric clinical oncology Surgery Clinical oncology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account