Odhady incidence, prevalence a počtu onkologických pa­cientů léčených protinádorovou terapií v letech 2015 a 2020 –  analýza Národního onkologického registru ČR


: L. Dusek 1,2;  T. Pavlík 1,2;  O. Májek 1,2;  T. Büchler 3;  J. Muzik 1,2;  D. Maluskova 1,2;  J. Koptíková 1;  Z. Bortlicek 1,2;  J. Abrahámová 3
: Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University, Brno 1;  Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Prague 2;  Department of Oncology, Thomayer Hospital, Prague 3
: Klin Onkol 2015; 28(1): 30-43
: Original Articles
prolekare.web.journal.doi_sk: 10.14735/amko201530

Východiska:
Česká republika se celosvětově řadí mezi země s největším zastoupením onkologických pa­cientů, což v důsledku vede k potřebě prospektivního modelování epidemiologie nádorových onemocnění, jako je incidence, prevalence a počet pravděpodobně léčených pa­cientů. Tento článek prezentuje odhady incidence, prevalence a počty pa­cientů pravděpodobně léčených pro nejčastější nádorová onemocnění v ČR pro roky 2015 a 2020. Odhady jsou prezentovány po stadiích a dále dle jednotlivých fází léčby pa­cienta v podobě počtu nově dia­gnostikovaných pa­cientů, pa­cientů s progresí/ relapsem v neterminální fázi a pa­cientů v terminální fázi léčby.

Pa­cienti a metody:
Analýza byla provedena na datech Národního onkologického registru z období 1977– 2011 s vyloučením záznamů dia­gnostikovaných z listu o prohlídce zemřelého a při pitvě. Celkem jsme uvažovali více než 1,7 milionu záznamů onkologických pa­cientů. Statistický model kalkuloval odhady incidence, prevalence a počtu pravděpodobně léčených pa­cientů pouze s využitím populačních dat a s ohledem na měnící se demografickou strukturu populace ČR a klinické stadium nádoru při dia­gnóze.

Výsledky:
S ohledem na nejčastější onkologické dia­gnózy, naše analýza predikuje 89%, 15%, 31% a 32% nárůst v incidenci zhoubného novotvaru (ZN) prostaty, tlustého střeva a konečníku, prsu u žen, resp. plic v ČR v roce 2020 vzhledem k datům za rok 2011, což u těchto dia­gnóz představuje predikovanou incidenci ve výši 13 153, 9 368, 8 695, resp. 8 604 nově dia­gnostikovaných pa­cientů. V prevalenci v roce 2020 (opět vztaženo k roku 2011) pak predikujeme pro ZN prostaty, tlustého střeva a konečníku, prsu u žen a plic nárůst ve výši 140 %, 40 %, 51 %, resp. 17 %, což v případě ZN prostaty a ZN prsu u žen znamená překročení hranice 100 000 onkologických pa­cientů s historií daného onemocnění. Prediktivní odhady počtu pravděpodobně léčených pa­cientů se ZN prostaty, tlustého střeva a konečníku, prsu u žen a plic v ČR pro rok 2020 jsou 23 652, 14 006, 14 759, resp. 8 272.

Závěr:
Naše analýza potvrzuje výrazné zvýšení incidence a prevalence nádorových onemocnění v ČR v letech 2015 a 2020 a u vybraných dia­gnóz prezentuje počty pa­cientů, kteří budou v letech 2015 a 2020 pravděpodobně vyžadovat protinádorovou léčbu. Tyto odhady mohou sloužit k analýze rizik, monitorování kvality léčby a k optimalizaci ekonomických nákladů souvisejících s onkologickou péčí.

Klíčová slova:
Národní onkologický registr – zhoubné nádory – predikce – incidence – prevalence – protinádorová léčba

Validace dat Národního onkologického registru ČR a populační monitoring rozdílů v onkologické péči jsou podporovány grantem Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR č. NT/13660-4.Modely dlouhodobých predikcí léčebné zátěže zhoubnými nádory byly vyvinuty jako součást projektů CORIS a PET-CZ(Q), s jejichž pomocí je budována infrastruktura predikčního systému pro českou onkologickou péči. Autoři vysoce oceňují profesionální podporu ze strany datových manažerů Národního onkologického registru ČR.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
8. 10. 2014

Přijato:
10. 1. 2015


Sources

1. Curado MP, Edwards B, Shin HR et al (eds). Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160, Lyon, IARC, 2007 [cited 2013 May 8]. Avail-able from: http:/ / ci5.iarc.fr.

2. Dušek L (ed.). Czech Cancer Care in Numbers 2008– 2009. Prague: Grada Publishing 2009.

3. Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiology of malignant tumors in the Czech Republic [online]. Brno: Masaryk University; 2005 [cited 2014 May 8]. Available from: http:/ / www.svod.cz.

4. Ferlay J, Steliarova‑ Foucher E, Lortet‑ Tieulent J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013; 49(6): 1374– 1403. doi: 10.1016/ j.ejca.2012.12.027.

5. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: http:/ / globocan.iarc.fr.

6. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Ann Oncol 2005; 16(3): 481– 488.

7. Capocaccia R, Colonna M, Corazziari I et al. Measur-ing prevalence in Europe: the EUROPREVAL project. Ann Oncol 2002; 13(6): 831– 839.

8. Clerc L, Jooste V, Lejeune C et al. Cost of care of colorectal cancers according to health care patterns and stage at dia­gnosis in France. Eur J Health Econ 2008; 9(4): 361– 367.

9. Gras C, Daurés JP, Tretarre B. Age and stage specific prevalence estimate of cancer from population based Cancer Registry using inhomogeneous Poisson process. Stat Methods Med Res 2004; 13(4): 273– 289.

10. Pavlík T, Májek O, Mužík J et al. Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti‑tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health 2012; 12: 117. doi: 10.1186/ 1471‑ 2458‑ 12‑ 117.

11. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision (ICD‑ 10). Geneva: World Health Organization 1992.

12. World Health Organization. International classification of diseases for oncology (ICD‑ O, 3rd revision). Geneva: World Health Organization 2000.

13. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind Ch (eds). TNM classification of malignant tumors. 7th ed. Oxford: Wiley‑ Blackwell 2009.

14. Hermanek P, Sobin LH (eds). International Union Against Cancer (UICC): TNM classification of malignant tumors. 4th edition. Berlin: Springer 1992.

15. Chambers JM, Hastie TJ (eds). Statistical models in S. Boca Raton: CRC Press 1991.

16. Berrino F, De Angelis R, Sant M et al. Survival for eight major cancers and all cancers combined for European adults dia­gnosed in 1995– 99: results of the EUROCARE‑ 4 study. Lancet Oncol 2007; 8(9): 773– 783.

17. Yabroff KR, Mariotto AB, Feuer E et al. Projections of the costs associated with colorectal cancer care in the United States, 2000– 2020. Health Econ 2008; 17(8): 947– 959.

18. Maddams J, Utley M, Moller H. Projections of cancer prevalence in the United Kingdom, 2010– 2040. Br J Cancer 2012; 107(7): 1195– 1202. doi: 10.1038/ bjc.2012.366.

19. Mariotto AB, Yabroff KR, Shao Y et al. Projections of the cost of cancer care in the United States: 2010– 2020. J Natl Cancer Inst. 2011; 103(2): 117– 128. doi: 10.1093/ jnci/ djq495.

20. Verdecchia A, De Angelis G, Capocaccia R. Estimation and projections of cancer prevalence from cancer registry data. Stat Med 2002; 21(22): 3511– 3526.

21. Gail MH, Kesser L, Midthune D et al. Two approaches for estimation disease prevalence from Population‑based registries of incidence and total mortality. Biometrics 1999; 55(4): 1137– 1144.

22. Suchanek S, Majek O, Vojtechova G et al. Colorectal cancer prevention in the Czech Republic: time trends in performance indicators and current situation after 10 years of screening. Eur J Cancer Prev 2014; 23(1): 18– 26. doi: 10.1097/ CEJ.0b013e328364f203.

23. Majek O, Danes J, Skovajsova M et al. Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. BMC Public Health 2011; 11: 288. doi: 10.1186/ 1471‑ 2458‑ 11‑ 288.

Labels
Paediatric clinical oncology Surgery Clinical oncology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account