Domestic violence against seniors


Authors: J. Šroubová
Authors‘ workplace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů, České Budějovice
Published in: Reviz. posud. Lék., 22, 2019, č. 1-2, s. 3-6
Category:

Overview

Considering the increasing numbers of ageing population, the numbers of criminal cases against persons of older age are also increasing. Seniors are most often the victims of possession or property criminal activity, especially in cases of inter-generation violence and various kinds of dupery or trickery. These kinds of criminal activity are quite often unreported, since older people are mostly ashamed for being the victims of various imposters of the closest relatives.

Keywords:

senior – criminal activity – violence – old age – domestic violence – victim – aggressor – abuse and bullying


Sources

1. Tošnerová, T. Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině – průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, listopad 2000. ISBN 80- 238-5875-0.

2. Špatenková, N., Smékalová, L. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). 232 s. ISBN 978-80-247-5446-8.

3. Voňková, J., Huňková, M. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha: ProFem, 2004., 194 s. ISBN 8023921061.

4. Durdík, T. Domácí násilí a jiné formy týrání páchaného na starších osobách v soudobé české společnosti z pohledu trestního práva. Analýza současného právního stavu, 2013 [cit. 1. 4. 2016] Dostupné z www: http://docplayer.cz/1901931-Domaci-nasili-a-jine-formy-tyrani-pachaneho-nastarsich-osobach-v-soudobe-ceske-spolecnosti-z-pohledu-trestniho-prava.html.

5. Usnesení Vlády ČR č. 262/2011 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011–2014, [cit. 1. 4. 2016] Dostupné z www: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-akcni-planprevence-domaciho-nasili-na-leta-2011-2014.pdf.

6. Čech, O. Domácí násilí z pohledu pracovníků v oblasti sociálních služeb. Vyd. 1. České Budějovice: Theia, 2011, 137 s. ISBN 978-80-904854-0-2.

7. Sak, P., Kolesárová, K. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. Sociologie (Grada). 232 s. ISBN 978-80-247-3850-5.

8. Macháčková, R. Práva starších osob v České republice pohledem právníka. In: Tošnerová, T. Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině: průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele. 2. vyd. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002. 60 s. ISBN 80-238-9505-2.

9. Haškovcová, H. Sociální gerontologie, aneb Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012., 200 s. ISBN 978-80-7262-900-8.

10. Ševčík, D., Špatenková, N. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 186 s. ISBN 978-80-7367-690-2.

11. Mlýnková, J. Péče o staré občany: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 192 s. ISBN 978-80-247-3872-7.

12. Tošnerová, T. Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002., 45 s. ISBN 80-238-9506-0.

13. Špatenková, N. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. ISBN 9788024726243.

14. Krug, E. G. World report on violence and health. Geneva: World Health Organization: 2002, ISBN 9241545615.

15. Matoušek, O., Kodymová, P., Koláčková, J. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi! vyd. Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7367-002-X.

16. Kolektiv autorů. Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech. Praha/Kroměříž: Triton, 2006. ISBN 80-7254-914-6.

17. Habart, P., Háva, P. Problém týrání a zanedbávání seniorů v zařízeních ústavní sociální péče v České republice. Zdravotnictví v České republice, 2007, 10, 1. s. 22–27. ISSN: 1213-6050.

18. Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. 1. vyd. Praha: Portil, 2000. ISBN 80-7178-696-9.

19. Kosařová, J. Přehled problémů v oblasti prevence a poskytování pomoci v oblasti domácího násilí a syndromu týrání a zanedbávání páchaného na seniorech s dopadem na sociální a zdravotní oblast. Praha, 2013. [cit. 11. 1. 2017]. Dostupné z www: http://www.domaci-nasili.cz/wpcontent/uploads/prehled_problemu.pdf.

20. Úřad vlády. Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018, 2015. [cit. 30. 9. 2016]. Dostupné z www: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiridienstbier/aktualne/vlada-schvalila-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderovepodmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×