Current methodology of assessment activities in the Slovac Republic


Authors: D. Komárková
Authors‘ workplace: ČSSZ, referát LPS Bruntál
Published in: Reviz. posud. Lék., 10, 2007, č. 1, s. 13-19

Overview

The paper describes particular fields of medical review services in Slovakia, mentions also the collaboration between the Czech and Slovak Republic in this field which is covered by the contract on social security. It presents differences in assessing activities, the biggest ones are found in an injury insurance, whereas the methodology does not differ much in a health and pension insurance system.

Key words:
medical review service – social insurance – social assistance – health insurance – pension insurance – Social Insurance Company – injury insurance – injury additional charge – injury allowance


Sources

1. Zákon č. 461/2003 Z. z., o sociálním zabezpečení.

2. Zákon č. 195/1998 Z. z., o sociální pomoci.

3. Zákon č. 5/2004 Z. z., o službách zaměstnanosti.

4. Zákon č. 437/2004 Z. z., o náhradě za bolest a náhradě za ztížení společenského uplatnění.

5. Zákon č. 453/2003 Z. z., o orgánech státní správy v oblasti sociálních věcí, rodiny a službách zaměstnanosti.

6. Zákon č. 462/2003 Z. z., o náhradě příjmu při dočasné pracovní neschopnosti.

7. Zákon č. 82/2005 Z. z., o nelegální práci a nelegálním zaměstnávání.

8. Smlouva č. 318/1994 Z. z. mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálním zabezpečení.

9. Internetové stránky: www.socpoist.sk.

10. Internetové stránky: www.employment.gov.sk.

11. Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci společenství.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account