Cross-border healthcare in European Union and Czech Republic


Authors: Miroslav Barták;  Vladimír Rogalewicz;  Jiřina Jílková;  Silvie Jeřábková
Authors‘ workplace: Katedra sociální práce, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ;  Katedra biomedicínské techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze ;  Katedra managementu, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Published in: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 247-253
Category: Original Article

Overview

Currently, the cross-border healthcare still represents a marginal part of the Czech healthcare system's performance, though. Compared to the total healthcare expenditures in the Czech Republic that accounted for CZK 299.9 billion in 2014, the costs of the treatment provided to Czech patients abroad constitute mere 0.27%, and the (subsequently refunded) costs of the treatment provided to foreign patients in the Czech Republic 0.24%.

Although data on changes in the volume and reimbursements of healthcare due to the Directive 2011/24/EU have not been published yet, we can expect rather evolutionary than revolutionary development of cross-border healthcare volumes. Taking into account all available data, we can conclude that the cross-border healthcare, as specified by the directive currently in force, is important in our conditions above all in relation to our neighbours, i. e. Germany, Austria, Slovakia and Poland.

Key words:
cross-border healthcare, patient mobility, international reimbursements EU health policy, Directive 2011/24/EU


Sources

1. Barták M. Zdravotní politika a vnitřní trh Evropské unie. Zdravotnické fórum 2012; 2(9): 8−11.

2. Šoltés V, Gavurová B. The functionality comparison of the health care systems by the analytical hierarchy process method. E+M Ekonomie a Management 2014; 17(3): 100−116.

3. Evropská komise. Veřejné zdraví, 2016. Dostupné na: http://europa.eu/pol/health/index_cs.htm

4. Šoltés M, Gavurová B. Quantification and comparison of avoidable mortality – causal relations and modification of concepts. Technological and Economic Development of Economy 2015; 21(6): 917−938.

5. EU Directive 2011/24/EU of the European parliament and of the council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare', in European parliament (ed.), 2011/24/EU. Official Journal of the European Union L 88/45.

6. Zákon č. 60/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

7. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

8. Peterková H. Přeshraniční zdravotní péče v kontextu zákona č. 60/2014 Sb. Výzkumné centrum pro lidská práva PF UK v Praze 2014. Dostupné na: www.vclp.cz/news/preshranicni-zdravotni-pece-v-kontextu-zakona-c-60-2014-sb-

9. Centrum mezistátních úhrad. Ročenka Centra mezistátních úhrad 2014. CMU, Praha, 2015. Dostupné na: www.cmu.cz/images/share/dokumenty/rocenky/rocenka2014.pdf

10. Greer SL. The three faces of European Union health policy: policy, markets, and austerity,Policy and Society 2014; 33(1): 13−24.

11. Cini M, Pérez-Solórzano Borragán N. European Union politics. Oxford University Press, Oxford, 2011.

12. Wasserfallen F. The judiciary as legislator? How the European Court of Justice shapes policy-making in the European Union. Journal of European Public Policy 2010; 17(8); 1128−1146.

13. Brooks E. Crossing borders: a critical review of the role of the European Court of Justice in EU health policy. Health Policy 2012; 105(1): 33−37.

14. Brekke KR et al. Patient mobility, health care quality and welfare. Journal of Economic Behavior & Organization 2014; 105: 140−157.

15. Legido-Quigley H et al. Analyzing arrangements for cross-border mobility of patients in the European Union: a proposal for a framework. Health Policy 2012; 108(1): 27−36.

16. Glinos IA et al. A typology of cross-border patient mobility. Health & Place 2010; 16(6): 1145−1155.

17. Mossialos E, Lear J. Balancing economic freedom against social policy principles: EC competition law and national health systems'. Health Policy 2012; 106(2): 127−137.

18. Fierlbeck K. The changing contours of experimental governance in European health care. Social Science & Medicine 2014; 108: 89−96.

19. Jarman H, Greer S. Crossborder trade in health services: lessons from The European laboratory. Health Policy 2010; 94(2): 158−163.

20. Ivlev I et al. Method for selecting experts groups and determining the importance of experts judgments for the purpose of managerial decision-making tasks in health system. E+M Ekonomie a Management 2015; 18(2): 57−72.

21. Volgger M et al. Health region development from the perspective of system theory − an empirical cross-regional case study, Social Science & Medicine 2015; 124: 321−330.

22. Brand H et al. Cross-border health activities in the Euregios: good practice for better health. Health Policy 2008; 86(2−3): 245−254.

23. Popovič I. Výdaje na zdravotnictví 2010−2014. Aktuální informace č. 5/2015. Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, 2015. Dostupné na: www.uzis.cz/rychle- informace/vydaje-na-zdravotnictvi-2010-2014

24. Barták M. Ekonomické a sociální determinanty zdraví v Ústeckém kraji a Sasku. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2013.

25. Lunt N et al. Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping review. OECD, Paris, 2011. Dostupné na: www.oecd.org/els/health-systems/48723982.pdf

26. Marmot M, Bell R, Goldblatt P. Future of healthcare in Europe – a social determinants perspective. In: Staiger U, Chaytor S (eds.). The Future of Healthcare in Europe. University College London, London, 2011. Dostupné na: www.ucl.ac.uk/european-institute/analysis-publications/publications/FHE_FINAL_online.pdf

27. Barták M. Komise Evropských společenství o službách v obecném zájmu a zdravotnictví.Zdravotnictví v České republice 2005; 8(3): 107.

28. Marešová P, Mohelská H, Kuča K. Cooperation policy of rare diseases in the European Union ICEEPSY 2014. Procedia −- Social and Behavioral Sciences 2015; 171: 1302−1308.

29. Kancelář zdravotního pojištění. Ročenka Centra mezistátních úhrad 2015. KZP, Praha, 2016. Dostupné na: www.cmu.cz/images/share/dokumenty/rocenky/rocenka2015.pdf

30. Gavurová B, Korony S. Predictive possibilities of day surgery hospitalized patients’ rate in Slovakia during 2009−2013 and its health policy significance. Journal of Applied Economic Sciences 2016; 11: 293−297.

31. Gavurová B, Gróf M. Relevance of outcomes implementation of specific economic and social analyses of mortality for modification of avoidable mortality concepts. Journal of Applied Economic Sciences 2016; 11: 65−77.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×