Detekce karcinomu prostaty transrektální ultrasonograficky cílenou biopsií na Urologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze: analýza 1464 pozorování


Authors: L. Šafařík 1;  K. Novák 1;  J. Stolz 1;  M.;  J. Zlatohlávek 2;  M. Pešl 1;  M. Babjuk 1;  I. Pavlík 1;  T. Hanuš 1;  J. Dvořáček 1
Authors‘ workplace: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 2
Published in: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 788-792
Category: Original Article

Overview

Východisko.
Včasná diagnostika karcinomu prostaty je stále ještě nejdůležitějším faktorem nádorově specifického přežití u nemocných postižených touto malignitou. Při neznalosti etiologie a markerů rychlosti nádorové progrese jen včasný záchyt onemocnění ohraničeného pouze na orgán, v tomto případě prostatu, může zachránit nemocnému život. 

Metody a výsledky.
V průběhu 7 let bylo provedeno 1464 transrektálních biopsií prostaty u 1302 nemocných. U všech byl zjištěn věk, výsledek digitálního rektálního vyšetřeni (DRE – pozitivní nebo negativní), objem prostaty ultrazvukem (ccm), celkové PSA v periferní krvi (ng/ml) a u většiny i poměr volné frakce PSA a celkového PSA (%). Na rozdíl od dříve užívané lineární regrese jsme užili logistické regrese, neboť pouze věk byl lineárním regresorem a DRE bylo regresorem diskrétním, nabývajícím jen 2 možných hodnot (pozitivní nebo negativní). Výsledkem byla ROC křivka, jež ohraničuje plochu, která odráží vztah mezi senzitivitou a specificitou jakéhokoliv markeru. Multifaktorialni logistická regrese pak dosáhla nejlepších výsledků při hodnotě přes 0,8 ve všech testovaných věkových kategoriích s odchylkou maximálně 8 %, což se dříve nikdy nepodařilo. 

Závěry.
Přes stovky sdělení publikovaných na toto téma se dosud nepodařilo ujednotit názory, kdy a za jakých podmínek přesně indikovat bioptickou punkci prostaty. Autoři na základě podrobného rozboru 1464 zdokumentovaných pozorování u relativně homogenní populace nabízejí počítačový model, vycházející z kombinace biologických a statistických metod, jenž je schopen určit až 9 z 10 pozorovani správně. 

Klíčová slova:
karcinom prostaty, včasná diagnostika, počítačový model.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty

Article was published in

Journal of Czech Physicians

Issue 10

2007 Issue 10

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account