Kardiochirurgické operace a jejich vliv na sérovou hladinu protizánětového cytokinu interleukinu-10


Authors: M. Kudlová;  M. Koláčková;  P. Kuneš 1;  C. Andrýs;  K. Jankovičová;  J. Manďák 1;  V. Lonský 1;  J. Krejsek
Authors‘ workplace: Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK, Hradec Králové ;  Kardiochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 1
Published in: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 48-55
Category: Original Article

Overview

Východisko.
Kardiochirurgická operace vyvolává zánětovou odpověď, která zahrnuje regulační mechanizmy omezující potenciálně poškozující složky zánětu. Jedním z důležitých regulačních mechanizmů je tvorba protizánětových cytokinů, např. IL-10.

Metody a výsledky.
Porovnali jsme sérové hladiny cytokinů IL-10, IL-6 a IL-13 u nemocných podstupujících kardiochirurgickou operaci s použitím kardiopulmonálního bypasu (CPB, n=17 osob) nebo operovaných na bijícím srdci (n=17 osob). Podařilo se nám prokázat významně zvýšenou tvorbu protizánětového cytokinu IL-10 již v průběhu operace s vrcholem bezprostředně po operaci u kardiochirurgických nemocných operovaných s použitím CPB. U nemocných operovaných na tepajícím srdci jsou změny sérových hladin IL-10 významně vyšší po operaci s vrcholem v první pooperační den. Bezprostředně po operaci je hladina IL-10 u nemocných s CPB řádově vyšší v porovnání s nemocnými bez CPB. U nemocných operovaných s použitím i bez použití CPB dochází k významnému zvýšení tvorby pluripotentního prozánětového cytokinu IL-6 s vrcholy po operaci s použitím CPB, respektive první pooperační den v případě operace bez CPB. Sérové hladiny cytokinu IL-13, který je zapojen do regulací aktivit subsetu TH2, jsou na hranici detekovatelnosti, nevykazují časovou závislost a neodlišují se mezi nemocnými operovanými s použitím a bez použití CPB.

Závěry.
Operace s použitím CPB, při kterých dochází k masivní kontaktní aktivaci humorálních i buněčných složek krve a k výrazným ischemicko-reperfúzním dějům v tkáních, stimuluje tvorbu IL-10 s protizánětovým působením.

Klíčová slova:
kardiochirurgická operace, zánět, interleukin-10, interleukin-6, interleukin-13.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty

Article was published in

Journal of Czech Physicians


Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account