ELEKTRICKÁ PROGRAMOVANÁ STIMULACE KOMORPROVÁDĚNÁ PROSTŘEDNICTVÍM TRVALÉHOKARDIOSTIMULAČNÍHO SYSTÉMU - NEINVAZIVNÍMETODA V ARYTMOLOGII


Authors: T. Novotný;  R. Dvořák;  R. Lábrová;  M. Kozák;  B. Semrád
Authors‘ workplace: I. interní klinika FNsP, Brno-Bohunice
Published in: Čas. Lék. čes. 1999; : 495-496
Category:

Overview

Východisko.
Komplexní komorové dysrytmie se často vyskytují u pacientů, jimž byl implantován permanentníkardiostimulační systém. Některé kardiostimulátory umožňují v rámci svého programového vybavení provádět elektro-fyziologické vyšetření převodního systému srdce po propojení jejich programátoru s diagnostickým externím stimulá-torem - tedy neinvazivní cestou. Cílem práce bylo upozornit na tuto metodu jako součást arytmologického vyšetření.Metody a výsledky. U 26 pacientů (19 mužů, 7 žen) s implantovaným kardiostimulátorem (Paragon III, SynchronyIII, Sensorithm - vše Pacesetter) byly zachyceny komplexní komorové dysrytmie (Lown IVa a výše). U těchtopacientů byla testována elektrická stabilita myokardu s využitím popsané metody (protokol: vzestupná stimulace 90- 220/min, stimulace 110/min a 140/min se zařazením 1 až 3 extrastimulů). Komplexní komorové dysrytmie bylyprovokovány u 42 % pacientů (n = 11), z toho 55 % (n = 6) nesetrvalé komorové tachykardie, 36 % (n = 4) setrvalýflutter komor, 9 % (n = 1) setrvalá komorová tachykardie. Pacienti s nesetrvalou komorovou tachykardií byli léčenibetablokátorem, u ostatních byla elektrofyziologickým vyšetřením selektována účinná terapie (4krát amiodaron,1krát ICD). V průběhu sledování po dobu 24 měsíců byla všeobecná mortalita 7,7 % (n = 2), výskyt náhlé smrti3,8 % (n = 1).Závěry. Programovaná stimulace komor prováděná prostřednictvím trvalého kardiostimulátoru je metoda jedno-duchá, bez nutnosti skiaskopie, neomezeně opakovatelná, a především neinvazivní. Nevýhodou je nemožnoststimulace z výtokového traktu pravé komory. Avšak při užití dalších neinvazivních vyšetření ke stratifikacirizikových pacientů (echokardiografie, pozdní potenciály, variabilita tepové frekvence, senzitivita baroreflexu,disperze QT intervalu) je možno individuálně selektovat nemocné, u nichž je nutno provést programovanou stimulacikomor invazivní cestou. Popisovanou metodu je možno považovat za vhodnou alternativní screeningovou metodua standardní součást vyšetřovacího algoritmu komplexních komorových dysrytmií u pacientů s implantovanýmkardiostimulátorem.

Klíčová slova:
komorové arytmie, náhlá srdeční smrt, trvalá kardiostimulace, programovaná stimulace komor.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account