Assessment of surrogate family care applicants’ health status


Authors: L. Čeledová;  R. Čevela;  V. Novotná
Authors‘ workplace: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha ;  Odbor lékařské posudkové služby ;  Ředitel: MUDr. Bc. Rostislav Čevela
Published in: Prakt. Lék. 2010; 90(5): 292-294
Category: In diferent

Overview

The authors present basic principles of assessing the health status of surrogate family care applicants. In the Czech Republic, surrogate family care can mean either adoption or a foster care. The result of the assessment the health status of surrogate family care applicants is one of the decisive enlistment or non-enlistment criteria. There has been an increased interest in surrogate family care therefore the authors consider it important that the approach of GPs and assessment doctors be unified and consistent when assessing applicants.

Key words:
surrogate family care, social-legal protection of children


Sources

1. Čevela, R., Čeledová, L. Doporučený postup pro posudkové a praktické lékaře k posuzování zdravotního stavu dětí a žadatelů pro účely náhradní rodinné péče dle zákona č. 359/2009 Sb., o sociální ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MPSV, 2010. Dostupný na http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu.

2. Novotná, V., Burdová, E. Zákon o sociálně právní ochraně dětí. Komentář. 3. akt. a dopl. vydání. Praha: Linde, 2007, s. 466. ISBN 978-80-86131-72-6.

3. Čevela, R., Čeledová, L., Zvoníková, A. Posudkové lékařství. Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing. 2010, s. 144. ISBN 978-80-247-3285-5.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account