Biologická léčba nemá vliv na výsledky endoskopické balónkové dilatace u pacientů s Crohnovou nemocí


Authors: I. Romanko 1,2;  M. Bortlík 1,3;  D. Ďuricová 1,4;  M. Lukáš Jr 1;  N. Machková 1;  V. Hrubá 1;  K. Mitrová 1;  M. Lukáš 1,5
Authors‘ workplace: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha 1;  III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 2;  Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 3;  Ústav farmakologie, 1. LF UK, Praha 4;  Ústav lékařské bio chemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze 5
Published in: Gastroent Hepatol 2015; 69(1): 33-37
Category: IDB: Original Article
doi: 10.14735/amgh201533

Overview

U pacientů s Crohnovou nemocí existuje značné riziko recidivujících stenóz i poté, co podstoupili operaci. Endoskopická balonková dilatace je ve vybraných případech přijatelnou alternativou k chirurgické léčbě.

Metody:
Provedli jsme retrospektivní analýzu výsledků endoskopické balonkové dilatace u pacientů s Crohnovou nemocí léčených na našem pracovišti. Cílem bylo posoudit účinnost a bezpečnost balonkové dilatace a vliv bio­logické léčby a dalších faktorů na její výsledky.

Výsledky:
V období od května 2007 do prosince 2013 jsme provedli 220 balonkových dilatací u 109 pacientů s Crohnovou nemocí. Z technického hlediska byl zákrok úspěšný (průchodnost oblasti postižené strikturou po dilataci) v 77 % případů, klinická úspěšnost byla zaznamenána v 75 % případů. Technická úspěšnost byla spojena se signifikantně delším trváním klinického účinku (10 měsíců vs 4,5 měsíců; p < 0,001) a s nižším rizikem chirurgického zákroku (14 vs 29 %; p = 0,02). Z hlediska rizika nutnosti operace byly zaznamenány příznivější výsledky v případě dilatace anastomotických striktur než u primárních stenóz (11 vs 42 %, p < 0,001). Konkomitantní bio­logická léčba neměla vliv na klinický účinek dilatace ani na riziko nutnosti chirurgického zákroku. Závažné komplikace byly pozorovány ve 2 % případů (tři případy krvácení a jeden případ perforace).

Závěr:
Balonková dilatace je účinná a bezpečná léčebná metoda zejména u pacientů s anastomotickými strikturami. Technicky úspěšné zákroky jsou spojeny s delším trváním klinického účinku a s nižším rizikem chirurgického zákroku. Biologická léčba nemá na výsledek dilatační léčby vliv.

Klíčová slova:
Crohnova nemoc –  balonková dilatace –  stenóza –  bio­logická léčba

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Doručeno:
9. 1. 2015

Přijato:
8. 2. 2015


Sources

1. Cosnes J, Cattan S, Blain A et al. Long‑term evolution of disease behavior of Crohn ́s disease. Inflamm Bowel Dis 2002; 8(4): 244– 250.

2. Paine E, Shen B. Endoscopic therapy in inflammatory bowel diseases (with videos). Gastrointest Endosc 2013; 78(6): 819– 835. doi: 10.1016/ j.gie.2013.08.023.

3. Peyrin‑Biroulet L, Loftus EV Jr, Colombel JF et al. The natural history of adult Crohn‘s disease in population‑based cohorts. Am J Gastroenterol 2010; 105(2): 289– 297. doi: 10.1038/ ajg.2009.579.

4. Felley C, Vader JP, Juillerat P et al. Appropriate therapy for fistulizing and fibrostenotic Crohn’s disease: Results of a multidisciplinary expert panel –  EPACT II. J Crohns Colitis 2009; 3(4): 250– 256. doi: 10.1016/ j.crohns.2009.06.001.

5. Lewis RT, Maron DJ. Efficacy and complications of surgery for Crohn’s dis­ease. Gastroenterol Hepatol 2010; 6(9): 587– 596.

6. Hommes DW, van Deventer SJ. Endoscopy in inflammatory bowel diseases. Gastroenterology 2004; 126(6): 1561– 1573.

7. Bortlík M, Bouzková E, Machková N et al. Postavení endoskopické dilatace v léčbě pooperačních stenóz u nemocných s Crohnovou chorobou. Endoskopie 2010; 19(3 a 4): 121– 124.

8. Thienpont C, D ́Hoore A, Vermeire S et al.Long‑term outcome of endoscopic dilatation in patients with Crohn ́s disease is not affected by disease activity or medical therapy. Gut 2010; 59(3): 320– 324. doi: 10.1136/ gut.2009.180182.

9. Costa J, Magro F, Caldeira D et al. Infliximab reduces hospitalizations and surgery interventions in patients with inflammatory bowel disease: a systematic review and meta‑analysis. Inflamm Bowel Dis 2013; 19(10): 2098– 2110. doi: 10.1097/ MIB.0b013e 31829936c2.

10. Lukáš M, Adamec S, Bortlík M et al. Balonová dilatace pooperačních stenóz u Crohnovy choroby. Endoskopie 2004; 13: 27– 31.

11. Gustavsson A, Magnuson A, Blomberg B et al. Endoscopic dilation is an efficacious and safe treatment of intestinal strictures in Crohn`s disease. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36(2): 151– 158. doi: 10.1111/ j.1365– 2036.2012.05146.x.

12. Honzawa Y, Nakase H, Matsuura M et al. Prior use of immunomodulatory drugs improves the clinical outcome of endoscopic baloon dilation for intestinal stricture in patients with Crohn`s disease. Dig Endosc 2013; 25(5): 535– 543. doi: 10.1111/ den.12029.

13. Gustavsson A, Magnuson A, Blomberg B et al. Smoking is a risk factor for recur­rence of intestinal stricture after endoscopic dilation in Crohn`s disease. Aliment Pharmacol Ther 2013; 37(4): 430– 437. doi: 10.1111/ apt.12176.

Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 1

2015 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account