Digestivní endoskopie


Authors: O. Urban
Authors‘ workplace: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava
Published in: Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 190
Category: Editorial

Vážení čtenáři,

prázdninové číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie je převážně věnováno digestivní endoskopii. Dovolte mi, abych vás stručně provedl jeho obsahem a přidal několik postřehů.

V naší zemi probíhá průběžně řada endoskopických workshopů. Pravidelně se jich účastní přední představitelé světové digestivní endoskopie a gastroenterologie. Učení pozorováním expertů je důležitým prvním krokem ke zvládnutí obtížnější terapeutické endoskopie od indikace k technické realizaci. Workshopy mají jiným způsobem nenapodobitelnou pracovní atmosféru a didaktické dopady. Poděkování patří všem pracovištím, která pro tento způsob výuky poskytují zázemí. Není to snadné ani levné. Zprávy z takových odborných akcí jsou významnou součástí obsahu tohoto čísla našeho časopisu.

Teoreticky nastudované a na work­shopech odpozorované metody je v některých případech vhodné vyzkoušet na zvířecích modelech ex vivo, případně in vivo. Na úrovni medicíny založené na důkazech bylo prokázáno, že nácvik na modelech zlepšuje schopnost endoskopických týmů zastavit krvácení a urychluje pohyb operatéra na učící křivce metody ESD. Přínos pro další terapeutické metody se zkoumá. V kontrastu s dostatečným počtem živých přenosů endoskopických výkonů na pacientech jsou příležitosti k účasti na zmíněných kurzech u nás dosud omezené. Situace se ale zlepšuje. Vedle několika zařízení v Čechách je centrum experimentální endoskopie nově k dispozici rovněž na Moravě, a to v Ostravě. Dosud vyškolilo deset dvojic lékař–setra v metodě stavění krvácení. O činnosti centra a nabídce kurzů se brzy dočtete na webu ES ČGS (www.endoskopiste.cz).

Letos zahájené adresné zvaní ke screeningu kolorektálního karcinomu zvýšilo zájem o kolonoskopická vyšetření. Kapacita většiny našich pracovišť je vyčerpána na několik měsíců dopředu a panují obavy z neúhrady poskytnuté péče. Screening kolorektálního karcinomu je celospolečenská aktivita a vyžaduje přípravu na různých úrovních. Je správné, že máme problém vyřešen na úrovni odborné a máme právo očekávat harmonizaci ze strany správy zdravotní péče naší země. Diskuze na toto téma vás jistě zaujme.

Problematice kolorektálního karcinomu jsou v tomto čísle věnovány tři práce a jeden komentář. Kolonoskopií ve vodní imerzi se zabývá článek dr. Falta a průvodní komentář doplnil přední světový expert na tuto metodu dr. Cadoni. Přečtěte si a vyzkoušejte.

Prof. Zavoral et al prezentují průběžné výsledky české multicentrické studie porovnávající výtěžnost kapslové endo­skopie a kolonoskopie. Problematikou dietních návyků příbuzných s kolorektálním karcinomem se ve své práci zabývají dr. Mikoviny Kajzrlíková et al. Prokazují, že ženy mají významně lepší ­dietní návyky než muži a navrhují zaměřit osvětu do mužské populace.

Po delší době nabízíme čtenářům videokazuistiku. Autoři, prim. Vítek et al, dokumentují případ nemocného s krvácením z žaludečních metastáz renálního karcinomu. Další kazuistika z pera dr. Valkovského et al je věnována neobvyklé komplikaci dlouhodobé drenáže žlučových cest.

Vážení čtenáři, věřím, že vám toto číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie zpříjemní čas čekání na dovolenou. Přeji vám pěkné léto a nezapomeňte, že letošní nejvýznamnější endoskopická akce v naší zemi – ESGE Live Demonstration – se koná ­12.–13. 9. 2014 v Praze.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

předseda ES ČGS a koeditor sekce

digestivní endoskopie

ondrej.urban@nemvitkovice.czLabels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 3

2014 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account