Schools in hospitals and other medical facilities


Authors: J. Mareš 1;  J. Žofka 2
Authors‘ workplace: Ústav sociálního lékařství, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové přednosta doc. MUDr. S. Býma, CSc. 1;  Odbor analýz, publikací a externí spolupráce, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha vedoucí ing. B. Nechanská 2
Published in: Čes-slov Pediat 2016; 71 (2): 59-67.
Category: Original Papers

Overview

Schools in health care institutions have a tradition in this country for more than a century. In recent years, they have been moved from the Ministry of Education under the responsibility of regional authorities, and their structure, financing and even their existence itself is now decided about by regional officials. Schools attached to hospitals perform the following functions: preventive, educational, counselling, and material; they cooperate with doctors, parents and teachers of children´s original schools. The network of these schools, however, is becoming smaller due to unprofessional interventions: in the year 1990/1991 there were 274 such schools, in 2014 only 90 of them (80 primary schools at hospitals and 10 schools in sanatoriums and spas).

Our research in the National Register of Hospitalized people found that the average length of stay for hospitalized children and adolescents aged 5–14 years was only 3.5 days in the year 2014. This figure, however, is strongly influenced by only one-day and 2-7 days hospitalizations. Nevertheless, nonprofessional officials conclude from the data that for such a short period it is not necessary to run a school or classes in hospital. The analysis showed that in recent years an average of 6,700 children and adolescents are hospitalized for 15 days or more, often repeatedly for respiratory diseases, mental and behavioural disorders, diseases of the nervous system, injuries and poisoning. Teaching in hospital depends on the health state of the child and on the decision of the treating physician. Therefore individual teaching at the bedside prevails. The existence of schools at health facilities is thus justified, as it facilitates the long-term sick children their return back to their original school.

KEY WORDS:
sick children, hospitalization, treatment time, schools in health facilities, education, learning


Sources

1. Handlířová M. Možnosti pedagogické péče o hospitalizované dítě a vliv herní terapie. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007.

2. Volejník V. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v historickém kontextu a dnes. Ošetřovatelství (LF UK Hradec Králové) 2011; 13 (3/4): 4.

3. Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 24 653/2006--24 ze dne 30. dubna 2007. Dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1440/svp-ve-skolach-pri-zdravotnickych-zarizenich.html/.

4. Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem 2010. Dostupné na: http://www.ods.cz//docs/pdf/metodika-a-harmonogram-optimalizace.pdf.

5. Kábele F, et al. Somatopedie. Praha: Univerzita Karlova, 1993.

6. Zacharová E. Práva dětského pacienta v ošetřovatelské péči. Pediatr praxi 2010; 11 (5): 334–335.

7. Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

8. Vyhláška č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Praha: MŠMT, 2010.

9. Informace k postupu při zařazování žáků do škol při zdravotnických zařízeních. MŠMT, 2010: 5. Dostupné na: www.msmt.cz/file/12498/download/.

10. Vodová A, Kunstmüllerová H. Čtyřicet let školy při nemocnici (1954–-1994). Hradec Králové: Speciální základní škola při Fakultní nemocnici, 1994.

11. Peyrard JP. Problematique de l´enseignement des élèves malades. Reflexions d´un enseignant en service de pédiatrie. Arch Ped 2000; 7 (9): 1001–1006.

12. Fels DI, Shrimpton B, Robertson M. Kids in hospital, kids in school. In: Lassner D, McNaught C (eds). Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2004: 2358–2363. Dostupné na: http://www.editlib.org/index.cfm?fuseaction=Reader.ViewAbstract&paper_id=14212.

13. Mareš J, Ježek S, Pečenková J. Psychosociální klima ve speciální základní škole při fakultní nemocnici. In: Ježek S (ed). Psychosociální klima školy III. Brno: MSD, 2005: 125–136.

14. Plassová M. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012.

15. Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2012. Praha: ÚZIS, 2013.

16. Holanda ER, Collet N. Scholarization of hospitalized children from family perspective. Text Context Nursing 2012; 21 (1): 34–42.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×