Současné možnosti scintigrafie skeletu v diagnostice fraktur páteře u dětí na základě korelace s MRI


Authors: D. Chroustová 1;  E. Matoušková 2;  H. Štěňhová;  Lang . 0 1;  T. Michaljanič 2
Authors‘ workplace: Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta MUDr. O. Lang Oddělení dětské chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha, 2 primář MUDr. P. Kryl Radiodiagnostická klinika FN Královské Vinohrady, Praha, 3 přednosta doc. MUDr. J. Šprindrich
Published in: Čes-slov Pediat 2002; (9): 487-492.
Category:

Overview

Diagnostika zlomenin páteře v dětském věku není vždy jednoduchá. Nativní rtg snímek nemusí přinést jasnou odpověď, zda se jedná o frakturu. Rutinně prováděná třífázová scintigrafie skeletu odhalí, zda došlo k poranění obratle, ale neodliší vždy kontuzi od fraktury. K usnadnění interpretace autoři porovnali třífázovou scintigrafii skeletu s nálezy na MRI (Magnetic Resonance Imaging). U 47 dětí se suspektní frakturou páteře byla provedena třífázová scintigrafie skeletu doplněná 5PECT vyšetřením (5ingle Photon Emission Computer Tomography) sledované oblasti páteře na gamakameře HELIX (Elscint). Tentýž den byla provedena MRI s použitím F5ET2, 5ET 1 a 5TIR obrazů páteře. K odlišení fraktury a kontuze na 5PECT obrazech autoři použili poměr radioaktivity mezi patologickým a nejbližším zdravým obratlovým tělem na sagitálních řezech. Při semikvantitativním stanovením hodnot vycházeli z nálezů fraktury na MRI (referenční metoda). Hodnoty poměru do 1,2 považovali za kontuzi, hodnoty mezi 1,2 - 1,3 nejsou jednoznačné, hodnoty nad 1,3 hodnotili jako frakturu.Na obrazech MRI bylo popsáno celkem 94 fraktur a 49 kontuzí, zatímco na scintigramech 59 fraktur a 14 kontuzí, u 11 obratlů byl nález nejednoznačný. Zcela shodné pozitivní a negativní nálezy scintigrafie a MRI byly popsány u 20 dětí (42 %). Při diagnostice fraktury se nálezy shodovaly u 30 dětí (85 %), jednalo se o nálezy zcela shodné nebo lišící se malým rozdílem v počtu fraktur (rozdfl je jeden obratel). Na základě shodných pozitivních a negativních nálezů poranění páteře u 44 dětí (92 %) a diagnózy fraktury u 39 dětí (83 %) se autoři domnívají, že scintigrafii skeletu v diagnostice fraktury páteře u dětí je možno použít. Podle zkušeností autorů je MRI senzitivnější metoda schopná přesněji posoudit rozsah traumatického postižení obratlových těl. Její specificita ve smyslu rozlišení fraktury a kontuze není vždy zcela jednoznačná. U obou technik je třeba v této problematice získat více zkušeností.

Klíčová slova:
kompresivní fraktury páteře, scintigrafie, jednofotonová emisní výpočetní tomografie, nukleární magnetická rezonance, dětský věk

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


2002 Issue 9

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account