Nejčastější dlouhodobé odchylky od normy v oblasti muskuloskeletálního systému u pacientů v remisi nádorových onemocnění manifestovaných v dětství či adolescenci


: M. Málková;  J. Koutecký 1;  J. Radvanská 1;  J. Radvanský 2
: Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, přednosta doc. PaedDr. P. Kolář Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc. Klinika tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, Praha, 2 přednos
: Čes-slov Pediat 2002; (9): 493-498.
:

Iniciační studie popisuje stávající stav fyzioterapeutické a pohybové intervence u pacientů, jejichž onkologické onemocnění se manifestovalo v dětství či adolescenci a jsou pravidelně sledováni v dlouhodobé remisi onemocnění. Na skupině 40 náhodně vybraných onkologických pacientů v remisi onemocnění ve věku 8 - 231et, s odstupem 1121et od ukončení léčby, je stanovena četnost funkčních odchylek muskuloskeletálního systému. Jejich incidence je u těchto pacientů podstatně vyšší. Hlavní poruchy, které jsme nalezli s vyšší než běžnou populační incidencí ve zkoumaném souboru, jsou: předsunuté držení hlavy (62,5 % měřeného souboru), protrakce ramenních kloubů (67,5 %), oslabené mezilopatkové svalstvo (72,5 %), omezený rozvoj páteře v hrudní oblasti (87,5 %) a zkrácení skalénových svalů (100 %). Detailní stanovení incidence funkčních poruch hybného systému u těchto pacientů je prvním krokem a nutným předpokladem ke stanovení racionálního postupu pohybové, fyzioterapeutické a rehabilitační intervence v pozdní fázi dlouhodobé remise u těchto pacientů.

Klíčová slova:
pozdní následky onkologické léčby, funkční poruchy hybného systému

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


2002 Issue 9

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account