„Neonatální abstinenční syndrom"


: I. Peychl
: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc.
: Čes-slov Pediat 2001; (11): 663-666.
:

S rostoucím výskytem drogové závislosti u těhotných žen v ČR roste pravděpodobně i incidence neonatálního abstinenčního syndromu (NA5), který nastupuje nejčastěji 48 - 72 hodin po porodu a projevuje se klinickými známkami excitace CN5 (mimo jiné neklid, třesy až život ohrožující křeče), GIT (zvracení, průjem, neprospívání) a vegetativními příznaky (pocení a teplotní nestabilita). Pro diagnózu NA5 je důležitá anamnéza matky, vyšetření moči matky a moči dítěte na přítomnost drogy. Největší citlivost mezi laboratorními testy má potom vyšetření mekonia. Klinické známky NA5 je vhodné hodnotit pomocí klinického skóre, např. podle Finnegana nebo Lipsitze. V léčbě NA5 se uplatňuje jemné zacházení, zajištění dostatečného kalorického příjmu, někdy i s použitím hyperkalorických mlék a je-li indikována (při Finneganově skóre > 7 nebo Lipsitzově skóre > 4), také včasná léčba farmakologická. Z farmak se doporučuje tinktura opia v případě závislosti matky na opiátech a phenobarbital v případech ostatních závislostí. Farmakologickou léčbou se dosahuje ústupu abstinenčních příznaků, léčba je pak podle stavu postupně vysazována. Příznaky NA5 přetrvávají několik dnů až týdnů, ve své subakutní formě výjimečně až 6 měsíců. Dlouhodobá prognóza dětí po NA5 není dostatečně prostudovaná, zdá se ale, že s výjimkou alkoholu abúzus drog v těhotenství dlouhodobý vývoj přeživších dětí významně neovlivňuje.

Klíčová slova:
drogy, závislost, těhotenství, novorozenec, abstinenční příznaky

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account