Nepřímá kalorimetrie při řešení metabolických problémů kritickynemocných dětí*


: I. Novák;  V. Dedek;  M. Fajt;  J. Hrdlička
: Klinika pediatrie IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, přednosta doc. MUDr. I. Novák, CSc.
: Čes-slov Pediat 1999; (11): 621-627.
:

Autoři provedli během tří let 409 vyšetření nepřímou kalorimetrií:
Deltatrac II (Datex, Engström, EU) u 150dětí na JIP. Selhání životních funkcí mělo 21 dětí. Nepřímá kalorimetrie umožňuje u spontánně dýchajícícha některých uměle ventilovaných pomocí stanovení konsumpce kyslíku a výdeje oxidu uhlíku vypočítat respiračníkvocient (RQ), aktuální energetickou potřebu (REE) a porovnat ji s předpokládanou bazální metabolickoupotřebou (BMR) a stanovit vzájemný poměr právě metabolizovaných živin. Ze 150 dětí byla vyčleněna skupina71 dětí, které trpěly katabolismem. Na základě našich zkušeností považujeme za kritérium katabolismu zvýšenouutilizaci bílkovin, takže podíl na zajištění REE překračuje 20 %. Tam, kde je podíl utilizace bílkovin vyšší než30 %, jde o plně rozvinutý katabolický stav. Pomocným kritériem je snížení REE proti BMR o více než 20 %a odpad urey v moči vyšší než 6 mmol/kg/24 h. Je však třeba říci, že většina nemocných v resuscitační péči má nižšíREE než předpokládanou BMR, což je výsledek fixace, medikace a umělé plicní ventilace, ale jde o snížení menšínež 20 % BMR. Toto naše pozorování činí pochybným užívání tzv. stresových faktorů pro výpočet „patřičné“BMR u nemocných v zátěži. Většina takto živených nemocných trpí nadbytečným přívodem živin (overfeeding)se všemi nepříznivými důsledky. Také samotné kritérium - zvýšený odpad urey v moči (= katabolismus) jenesprávným zjednodušením. Řada nemocných s rozvinutým katabolismem má odpady urey v moči v referenčnímrozmezí. Nepřímá kalorimetrie umožňuje i sledovat úspěch metabolické intervence (zvýšený přívod větvenýchaminokyselin, snížení nebílkovinných zdrojů energie o 50 - 75 % a vynechání tuků v parenterální výživě) připokusech zvrátit katabolismus a navodit normální metabolickou situaci. U většiny nemocných se nám to během 7- 10 dnů zdařilo. Ze skupiny dětí trpících katabolismem zemřelo 8 dětí. U 7 z nich se nám nepodařilo metabolickouintervencí katabolismus zvrátit. Nezvratný katabolismus znamená infaustní prognózu nemocného. Naše výsledkydokumentujeme na protokolech vyšetření. Závěry týkající se kritérií katabolismu u kriticky nemocných dětí, kterébychom porovnali s našimi výsledky, jsme nikde v literatuře nenalezli.

Klíčová slova:
nepřímá kalorimetrie, děti, intenzivní péče, katabolismus, speciální parenterální výživa

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account