Antiendomyziálne protilátky ako serologický skríningceliakálnej choroby


: M. Krajčírová 1;  I. Čierna 1;  E. Tibenská 2;  M. Zaviačič 3
: II. detská klinika DFNsP, Bratislava, 1prednostka prof. MUDr. A. Kapellerová, DrSc. Oddelenie klinickej imunológie DFNsP, Bratislava, 2primár MUDr. M. Jančár, CSc. Katedra patologickej anatómie LFUK, Bratislava, 3prednosta prof. MUDr. M. Zaviačič, DrSc.
: Čes-slov Pediat 1999; (11): 670-672.
:

Celiakálna choroba je celoživotné ochorenie s rôznym klinickým prejavom. Pre uľahčenie diagnostiky použí-vame skríningové serologické testy. 107 deťom vo veku 10 mesiacov až 17 rokov sme vyšetrili protilátky protiendomýziu IgA kitom firmy Eurospital (Eurospital SpA-Diagnostic division Trieste, Italia). V čase odberu séra navyšetrovanie protilátok sme uskutočnili aj bioptické vyšetrenie tenkého čreva Watsonovou kapsulou pod skiasko-pickou kontrolou. 51 (47,7 %) zo 107 detí malo pozitívne protilátky proti endomýziu. Všetky deti s pozitívnymiprotilátkami proti endomýziu mali i histologický nález charakteristický pre celiakálnu chorobu. 39 pacientov(36,4 %) zo 107 detí mali negatívne protilátky proti endomýziu. 14 pacienti z nich (8 detí mladších ako 2 roky)mali histologický nález charakteristický pre celiakálnu chorobu pri negatívnom serologickom náleze. Antiendo-myziálne protilátky sú dobrým skríningovým markerom celiakálnej choroby.

Klíčová slova:
celiakálna choroba, antiendomyziálne protilátky, sliznica jejuna

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account