Klasifi kace dvojčat a základy jejichultrazvukové diagnostiky


Authors: J. E. Jirásek 1;  P. Calda 2;  L. Krofta 1;  E. Kučera 1;  Z. Malý 3;  J. Šantavý 4
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 3Institut Unica, Brno, ředitel prof. MUDr. Z. Malý, DrSc. 4Ústav lékařské genetiky, 1
Published in: Čes. Gynek.2004, , č. 1 s. 27-32
Category:

Overview

Cíl studie:
Přehled všech forem dvojčat a mechanismů zdvojení.Typ studie: Systematická klasifi kace různých pozorování dvojčat uvedených v literatuře doplněnávlastním pozorováním předního zdvojení embrya ze 7. gestačního týdne.Název a sídlo pracovišť: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, Gynekologicko-porodnickáklinika 1. LF UK a VFN, Praha, Ústav lékařské genetiky, LF Palackého univerzity, Olomouc, InstitutUNICA, Brno.Metodika: Sebrané případy z domácího i zahraničního písemnictví. Patogenetické mechanismyjsou hodnoceny na základě analýzy blastogeneze a ontogeneze lidských embryí. Diagnostika založenana ultrazvukových nálezech.Výsledky: Uvádíme rozbor mechanismů vzniku a zvláště je pozornost věnována spojeným dvojčatůma možnostem jejich časné ultrazvukové diagnostiky na konci prvého trimestru těhotenství.Dvojčata periferně spojená mají obvykle osm končetin, dvojčata spojená, částečně zdvojená,vzniklá zdvojením chordové ploténky mají vždy méně než osm končetin.Předkládáme systematickou klasifi kaci dvojčat a principy jejich časné ultrazvukové diagnostiky.Klasifi kace je následující.A – Dvojčata oddělená:1. dichoriální (obyčejně dizygotní),2. monochoriální (vždy monozygotní): a) diamniální, b) monoamniální.B – Dvojčata spojená (vždy monozygotní): 1. stejná (isopagi), a) periferně srostlá, b) částečně axiálnězdvojená; 2. nestejná (heteropagi, autosit, heterosit).Závěr: Diagnostika klasifi kace všech forem dvojčat je možná pomocí ultrazvukového vyšetřenív prvé polovině těhotenství.

Klíčová slova:
dvojčata, oddělená dvojčata, spojená dvojčata, klasifi kace, prenatální diagnostika

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account