Prevention of cancer in women – survey about using opportunities of prevention oncological diseases in women population


Authors: Ivana Nesnídalová;  Drahomíra Filausová;  Romana Belešová
Authors‘ workplace: Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, ZSF JU v Českých Budějovicích
Published in: Prakt Gyn 2016; 20(1): 23-30
Category: Oncogynecology: Original Article

Overview

The paper deals with a research survey conducted in women in 2015. Besides the research survey results the paper briefly describes the problems of tumour formation, cancer prevention in the areas of gynecology and obstetrics (primary, secondary, tertiary, quaternary), the lifestyle and recommendations of the European Code against Cancer.

Key words:
cancer – lifestyle – midwife – prevention – screening


Sources

1. Laholová J. Význam sebekoncepce a sebeřízení (self management) ženy v prevenci onkogynekologických chorob. Kontakt 2009; (1): 115.

2. Vorlíček J, Žaloudík J, Vyzula J. Onkoprevence pro Českou republiku. Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 2006. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.linkos.cz/prevence-a-skrining/onkoprevence-pro-ceskou-republiku-1/>

3. Vorlíček J, Abrahámová J, Vorlíčková H. Klinická onkologie pro sestry. Grada: Praha 2006. ISBN 80–247–1716–6.

4. Sovová E. 100+1 otázek a odpovědí o prevenci nejčastějších onemocnění. Grada: Praha 2006. ISBN 80–247–0952–9.

5. Projekt adresného zvaní na preventivní screeningová vyšetření. [online]. Ministerstvo zdravotnictví ČR 2014. Dostupné z WWW: <http://www.mzcr.cz/dokumenty/projekt-adresneho-zvani-na-preventivni-screeningova-vysetreni_8660_3024_1.html>.

6. Májek O et al. Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice. [online]. Masarykova univerzita: Brno 2015. Dostupné z WWW: <http://www.cervix.cz>.

7. Abrahámová J. Co byste měli vědět o rakovině prsu. Grada: Praha 2009. ISBN 978–802–4730–639.

8. Řiháčková P. Osudové příznaky. David Židlický: Brno 2009. ISBN 978–80–254–4332–3.

9. Petráková K, Vyzula R. O nádorech prsu. [online]. Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně: Praha 2006. Dostupné z WWW: <http://www.linkos.cz/nadory-prsu-c50/o-nadorech-prsu/>.

10. Vojtíšková J. Diagnostika okultního krvácení do stolice. [online]. 2011. Dostupné z WWW: <https://www.mojemedicina.cz/pro-pacienty/vysetreni/vysetrovaci-metody/diagnostika-okultniho-krvaceni-do-stolice/>.

11. Dušek L, Májek O, Blaha M et al. 2014. Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů. Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 2559–2568. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.14735/amko20142S59>.

12. Machová J, Kubátová D. Výchova ke zdraví. Grada Publishing: Praha 2009. ISBN 978–80–247–2715–8.

13. European Code Against Cancer. [online]. 2014. Dostupné z WWW: <http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php>.

14. Čeledová L, Čevela R. Výchova ke zdraví: vybrané kapitoly. Grada: Praha 2010. ISBN 978–802–4732–138.

15. Májek O et al. Program mamografického screeningu v České republice. [online]. 2014. Dostupné z WWW: <http://www.mamo.cz/index.php?pg=mamograficky-screening>.

16. Rotter L. Očkování proti rakovině děložního čípku. [on line]. 2014. Dostupné z WWW: <http://hpvinfo.cz/cipku-delozniho-ockovani-proti-rakovine>.

17. Seifert B, Májek O, Zavoral M et al. Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – testy na okultní krvácení do stolice. Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 2S87–2S97.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×