Specifics of the intensive nursing care in women with HELLP-syndrome: case report


Authors: Jana Šálková 1,2;  Yvetta Vrublová 1
Authors‘ workplace: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF Ostravská univerzita, vedoucí ústavu doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph. D. 1;  Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, přednosta doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. 2
Published in: Prakt Gyn 2015; 19(1): 71-73
Category: Gynecological Nursing: Review Article

Overview

HELLP-syndrome is a serious and life-threatening complication during pregnancy and postpartum. It manifests itself most often pain in the right upper quadrant tenderness, headache, restlessness women, nausea and typical laboratory findings. The work describes the case of mothers after caesarean section at 38 weeks gestation for HELLP-syndrome and nursing care.

Key words:
HELLP-syndrome – nursing intensive care – pain


Sources

1. Leifer G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Grada: Praha 2004. ISBN 80–247–0668–7.

2. Pařízek A et. al. Kritické stavy v porodnictví. Galén: Praha 2012. ISBN 978–80–7262–949–7.

3. Sibai BM, Ramadan MK, Usta I et al. Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver enzymes, and platelets (HELLP syndrome). Am J Obstet Gynecol 1993; 169(4): 1000–1006.

4. Strategické dokumenty pro všeobecné sestry a porodní asistentky. MZ ČR: Praha 2000. ISBN 80–85047–20–9.

5. Šimetka O, Procházková J, Gumulec J et al. Syndrom HELLP – průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu. Vnitř Lék 2010, 56(Suppl 1): 98–103.

6. Šimetka O, Vlk R, Procházka M. HELLP syndrome. Porodnictví krok za krokem. Maxdorf: Praha 2013. ISBN 978–80–7345–361–9.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Practical Gynecology

Issue 1

2015 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×