Specific characteristics of antenatal care in women from selected minorities


Authors: Bc. Markéta Nováková
Authors‘ workplace: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, ZSF JU v Českých Budějovicích
Published in: Prakt Gyn 2015; 19(1): 66-70
Category: Gynecological Nursing: Review Article

Overview

The paper provides information on the survey research conducted in 2014 in gynaecological-obstetric clinics. The paper presents the results of the survey research and briefly characterizes pregnancy, the antenatal clinic, minorities living in the Czech Republic (Vietnamese and Ukrainian), approach of healthcare workers and specificities of delivery assistance / midwifery practice in the selected minorities.

Key words:
antenatal care – midwife – multicultural nursing – pregnancy – outpatient department


Sources

1. Čech E et al. Porodnictví. Grada: Praha 2006. ISBN 80–247–1303–9.

2. Roztočil A et al. Moderní porodnictví. Grada: Praha 2008. ISBN 978–80–247–1641–2.

3. Leifer G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Grada: Praha 2004. ISBN 978–80–244–1764–6.

4. Ivanová K et al. Multikulturní ošetřovatelství I. Grada: Praha 2005. ISBN 80–247–1212–1.

5. Špirudová L, Ivanová K, Halmo R et al. Pečujeme o klienty odlišných etnik a kultur. Transkulturní péče v praxi. [online]. Olomouc 2004. Dostupné z WWW: <http://www.eifzvip.cz/dokumenty/elektronicka_knihovna/Pecujeme_o_klienty_odlisnych_etnik_a_kultur.pdf>.

6. Statistický úřad ČR. Cizinci s povoleným pobytem. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym pobytem.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d>.

7. Tóthová V. Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu. Triton: Praha 2010. ISBN 978–80–7387–414–8.

8. Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Ukrajinci v českých zemích. [online]. Dostupné z WWW: <http://czechia.mfa.gov.ua/cs/ukraine-czechia/ukrainians-in-czechia>.

9. Brouček S. Historie imigrace z Vietnamu do českých zemí. 2005. [online]. Dostupné z WWW: <http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2005040901>.

10. Teslíková A. Multikulturní přístup při ošetřování příslušníků vietnamské komunity. Sestra 2006; 16(5): 24.

11. Kersey-Matusiak G. Culturally competent care: are we there yet? Nurs Manage 2012; 43(4): 34–39.

12. Vybíral Z. Psychologie komunikace. Portál: Praha 2009. ISBN 978–80–7367–387–1.

13. Špirudová et al. Multikulturní ošetřovatelství II. Grada: Praha 2006. ISBN 80–247–1213-x.

14. Hudáčková A, Brabcová I. Problematika hospitalizace příslušníků ukrajinské menšiny v nemocnicích v České republice. Kontakt 2011; 13(2): 138–147.

15. Jelínková Z. Ukrajinská minorita žijící v Brně – sonda do problematiky. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno 2010. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/179660/ff_m/_Finalni_verze_diplomky.doc>.

16. Tóthová V et al. Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. Triton: Praha 2012. ISBN 978–80–7387–645–6.

17. Vavřinková B. Prenatální péče o sociálně problémové ženy. Moderní babictví 2005; (7). [online]. Dostupné z WWW: <http://www.levret.cz/publikace/casopisy/mb/2005–7/?pdf=81>.

18. Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Ukrajinci v českých zemích. [online]. Dostupné z WWW: <http://czechia.mfa.gov.ua/cs/ukraine-czechia/ukrainians-in-czechia>.

19. Hájek Z. Prenatální péče o fyziologické těhotenství. Moderní babictví 2004; 3. Dostupné z WWW: <http://www.levret.cz/publikace/casopisy/mb/2004–3/?pdf=142>.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Practical Gynecology

Issue 1

2015 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×