Intraoperační úprava nízkého srdečního výdeje do fyziologického pásma zlepšuje pooperační vývoj u pacientů podrobujících se rozsáhlým nitrobřišním chirurgickým výkonům


Authors: P. Szturz 1;  P. Sklienka 1;  V. Chýlek 1;  L. Martínek 2;  R. Kula 1
Authors‘ workplace: Anesteziologicko resuscitační klinika FNsP Ostrava, přednosta MUDr. J. Jahoda 1;  Chirurgická klinika FNsP Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Dostalík, CSc. 2
Published in: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 5, s. 223-227.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Perioperační hemodynamická optimalizace je spojena se zlepšením průběhu pooperačního vývoje ve většině publikovaných studií. V této práci jsme prokázali, že intraoperační korekce minutového srdečního výdeje do fyziologického pásma je spojená s lepším pooperačním vývojem ve skupině pacientů, podrobujících se rozsáhlým plánovaným nitrobřišním chirurgickým výkonům. Zaznamenali jsme statisticky významný pokles výskytu pooperačních komplikací (4,8 % vs. 17,7 %), 33% zkrácení doby pobytu na jednotce intenzivní péče a 24% zkrácení délky hospitalizace v nemocnici. Interpretace výsledků může být limitována užitím neindexovaných hodnot minutového srdečního výdeje a také statisticky nevýznamně vyšším zastoupením pacientů ženského pohlaví v protokolové skupině pacientů.

Klíčová slova:
srdeční výdej – intraoperační období – transezofageální dopplerovská sonografie


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account