Chirurgická liečba pľúcnych metastáz– dlhodobé výsledky


Authors: M. Jurovčík;  P. Myška;  Z. Kabelka;  O. Bendová *
Authors‘ workplace: ORL klinika 2. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka Foniatrické odd. ORL kliniky 2. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka *
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2003, No. 1, pp. 27-29.
Category:

Overview

V práci je vyhodnotený súbor 103 pacientov operovaných pre pľúcne metastázy na Chirurgickej klinike FNsPak. L. Dérera a II Chirurgickej klinike L. Pasteura. V resekčných výkonoch prevládali malé výkony atypickéresekcie. Pooperačná mortalita v celomsúbore bola 1,9 %. V dlhodobom prežívaní najlepšie výsledky sme dosiahlipri tumoroch primárne liečených chemoterapiou a následne pľúcnou metastazektómiou. V tejto skupine všetcipacienti mali nádory testis s dlhodobým prežitím 69 %. U nádorov kde bola metastáza odstránená primárnechirurgickou liečbou bolo dlhodobé prežívanie v súlade s literárnymi údajmi 30 %. Z prognostických faktorov námštatisticky signifikantne z pohľadu prežitia vyšiel počet odstránených metachrónnych metastáz menej ako 3.Z vyhodnotených výsledkov možno povedať, že chirurgická liečba pľúcnych metastáz v interdisciplinárnomonkologickom koncepte je dnes všeobecne akceptovaný liečebný postup.

:

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account