Srovnání diagnostické validity karbohydrátdeficientního transferinu a dalších laboratorníchmarkerů chronického abúzu etanolu


: E. Moravcová;  J. Bednařík;  M. Dastych 1;  H. Novotná 1;  J. Pokora 2
: Neurologická klinika FN, Brno-Bohunice 1Oddělení klinické biochemie a hematologie FN, Brno-Bohunice 2Psychiatrická léčebna, Brno-Černovice
: Čas. Lék. čes. 2004; : 39-43
:

Východisko.
Karbohydrát deficientní transferin (CDT) bývá označován jako nejlepší marker chronického abúzuetanolu, literární údaje o jeho diagnostické validitě jsou však vysoce variabilní. Cílem studie bylo srovnánídiagnostické přesnosti CDT s běžně užívanými markery chronického alkoholizmu se zaměřením na možné rozdílyv závislosti na pohlaví.Metody a výsledky. U 85 zdravých dobrovolníků a 50 pacientů s prokázaným chronickým abúzem etanolu byloprovedeno stanovení hladiny CDT v séru metodou aniontové chromatografie a imunoturbidimetrie (TIA) a dálevyšetření středního objemu erytrocytu (MCV) a gama-glutamyl transferázy (GMT). Pro každý ze sledovanýchmarkerů byla stanovena senzitivita, specificita, ROC křivka a plocha pod křivkou (AUC), a to zvlášť pro muže a ženy.Hodnota cut-off pro CDT% byla stanovena na hladině 2,2 % pro muže a 2,5 % pro ženy. U mužů jsme prokázalipoměrně vysokou diagnostickou validitu CDT (AUC 0,94, senzitivita 82,6 %, specificita 96,7 %) i GMT, MCV jeu nich vyšetřením méně výtěžným. U žen byla diagnostická validita CDT naopak nižší oproti standardně užívanýmlaboratorním markerům (AUC 0,83, senzitivita 60 %, specificita 88 %).Závěry. Užití kombinace několika markerů výrazně zvyšuje senzitivitu laboratorní diagnostiky chronického alkoholismu,zařazení CDT může v takovém případě zvýšit nejen specificitu, ale i kumulativní senzitivitu tohoto souborutestů, neboť u části vyšetřených jedinců může být jedinou detekovatelnou abnormitou.

Klíčová slova:
karbohydrát deficientní transferin, střední objem erytrocytu, gama-glutamyl transferáza, chronickýabúzus etanolu, ROC křivka.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account