Paracentrické inverze lidských chromozómůa jejich rizika


: P. Balíček
: Oddělení lékařské genetiky FN, Hradec Králové
: Čas. Lék. čes. 2004; : 35-38
:

Výskyt paracentrických inverzí v běžné populaci není přesně stanoven, kolísá od 0,09 do 0,49 případů na 1000jedinců. Párování homologních chromozómů při meióze bývá u těchto inverzímaximalizováno zformováníminverznísmyčky. Pokud v této smyčce dojde ke crossing-overu, může vzniknout acentrický a dicentrický chromozóm. Vevýsledných gametách tak dochází k různým duplikacím a deficiencím, které vedou k neživotaschopnosti plodu.Z tohoto pravidla existují výjimky, jednou z nich může být tzv. rekombinace U smyčkou. Jde o abnormální procesna základě chromatidových zlomů a znovuspojení, výsledkem jsou monocentrické rekombinované chromozómy.Většina paracentrických inverzí u člověka nepředstavuje větší riziko a pravděpodobnost narození dítěte s nevyváženýmkaryotypem je u heterozygotů – nosičů této inverze – relativně nízká. Proto je při těhotenství náhodnězachycených nosičů nabídka prenatálního vyšetření chromozómů víceméně nezávazná. Je však třeba mít na paměti,že u některých případů je velmi obtížné rozlišit paracentrickou inverzi od paracentrické inzerce – riziko inzerce jeokolo 15 %. Dojde-li v plodové vodě k zachycení paracentrické inverze vzniklé de novo, to znamená, že rodiče majíkaryotyp normální, je vhodné partnerům sdělit riziko postižení plodu ve výši 6,7 %, které je v podstatě platné provšechny nově vzniklé dvouzlomové přestavby.

Klíčová slova:
chromozómy, paracentrická inverze, rekombinace, prenatální diagnostika.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account