A psychological perspective on the problems faced by the oncology patients and their care teams


Authors: L. Kalvodová 1;  J. Vorlíček 2;  Z. Adam 1;  P. Svačina 3
Authors‘ workplace: Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MU Dr. Jiří Vorlíček, CSc. 2Masarykův onkologický ústav Brno, ředitel prof. MU Dr. Jiří Vorlíček, CSc. 3II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv 1
Published in: Vnitř Lék 2010; 56(6): 570-581
Category: 65th Birthday - Petr Svacina, MD

Overview

Survey of the history and study of the psychical expressions of the oncology patients, the rules of communication of oncologist and his patient. Personality of oncology patient and a Model of Kübler‑ Ross, then a decalogue of speaking about the oncology diagnosis. Clinical psychologict as an integral part of the medical team, which brings a supportive care for the oncology patients, then the psychopatological behaviour appears iside a medical team. In the end there are the authentic patients stories with the psychologist commentary.

Key words:
cancer –  psychooncology –  personality –  communication –  quality of life


Sources

1. DeVito JA. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada 2001.

2. Tschutschke V. Psychoonkologie. Portál 2004.

3. Tate P. Příručka komunikace pro lékaře. Praha: Grada Publishing 2005.

4. Praško J, Prašková H. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada 1996.

5. Kratz HJ. Mobbing. Jako ho rozpoznat a jak mu čelit. Praha: Management press 2003.

6. Šmardová L, Kalvodová L. Diagnóza Hodg-kinova choroba. Brno: IHOK LFMU 2006.

7. Kübler‑ Ross E. Otázky a odpovědi o smrti a umírání. Turnov: Arica 1993.

8. Kübler‑ Ross E. O smrti a životě. Aquamarin 1997.

9. Křivohlavý J. Psychologie nemoci. Praha: Grada 2002.

10. Dragomirecká E, Škoda C. Kvalita života, vymezení, definice a historický vývoj pojmu v sociální psychiatrii. Čs Psychiatrie 1997; 93: 102– 108.

11. Vorlíček J, Abrahámová J, Vorlíčková H. Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada Publishing 2006.

12. Vašina L. Klinická psychologie a somatická psychoterapie díl I. Neptun 2002.

Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine

Article was published in

Internal Medicine

Issue 6

2010 Issue 6

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×