The secular trend of the physical growth and development of boys and girls aged 6 to 14 years over the past 120 years in the Czech lands


Authors: M. Kopecký
Authors‘ workplace: Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého ;  Olomouc
Published in: Čes-slov Pediat 2021; 76 (1): 28-41.
Category: Original Papers

Overview

Objective: The secular trend was observed during the 20th century as an important biomedical process, manifested by generalized acceleration. The main goal of the transversal research was to compare the body height, weight and weight-height ratios of boys and girls aged 6–14 years from the period 2012–2015 with reference data of the 6th Nation-wide Anthropological Survey of Children and Adolescents 2001 in the Czech Republic and with research from 1895.

Methods: Body height and weight were measured by standardized anthropometry methods in a group of 4031 probands 
(2050 boys, 1981 girls) aged 6 to 14 years. BMI (kg/m2) and the corpulence (g/cm) indices were calculated based on measured body height and weight. One-sample t-test was used to perform statistical evaluation of the parameters.

Results: The body height of boys and girls aged 6–14 years is consistent with that from the 6th Nation-wide Anthropological Survey 2001. The body weight and BMI of girls are consistent with the reference data, but boys aged 11 to 14 years have been found to have significantly higher weight and BMI compared to boys in 2001. Comparison of body height, weight and corpulence index of boys and girls aged 6–14 years between 1895 and 2015 indicated that the monitored group of boys and girls shows significantly higher average values and higher year-on-year gains in body height, weight and corpulence index (g/cm) in all age categories.

Conclusion: The average body height values for boys and girls aged 6–14 years from 2012–2015 are consistent with 2001 reference values which points to a continuing deceleration, even to a halt, of the positive secular trend in body height in our population. No statistically significant differences in body weight and BMI were found in girls. However the higher mean body weight and BMI values, when compared to 2001 reference data, indicate an increasing prevalence of overweight and obesity in the current population of boys.

Keywords:

Body height – weight – body mass index – corpulence index – boys – girls – aged 6 to 14 years – survey 1895 – 2001 and 2015 – secular trend


Sources

  1.    Bodzsár EB, Sussane C. Secular growth changes in Europe. Budapest: Eötvös University Press, 1998: 1–381.

  2.    Cole TJ. Secular trends in growth. Proc Nutr Soc 2000; 59: 317–324.

  3.    Cole TJ, Mori H. Fifty years of child height and weight in Japan and South Korea: Contrasting secular trend patterns analyzed by SITAR. Am J Hum Biol 2018; 30, e23054: 1–13.

  4.    Vignerová J, Bláha, P, Riedlová J. Antropologické parametry dětí a sociálně-ekonomické podmínky. Psychologie v ekonomické praxi, 2005; 15 (1–2): 57–63.

  5.    Trowbridge FL, Kibbe DL, Dietz WH, et al. Childhood Obesity: Partnerships for Research and Prevention. Washington, DC: International Life Sciences Institute, 2002.

  6.    Bláha P, Susane C, Rebato E. Essentials of Biological Anthropology. Praha: The Karolinum Press, 2007: 1–369.

  7.    Hermanussen M, et al. Auxology–Studying Human Growth and Development. Stuttgart: Schweizerbart Science Publisher, 2013: 1–324.

  8.    Ulijaszek SJ, Johnston FE, Preece MA. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge: University Press, 1998: 1–497.

  9.    Cardoso HFV. Secular changes in body height and weigh of Portuguese boys over one century. Am J Hum Biol 2008; 20: 270–277.

10.    Cymek L, Rożnowski J, Rożnowski, F. Changes in head dimensions in children from Northern Kashubia (Pomerania, Poland) during 60 years. Anthropol Anz 72; 4: 385–409.

11.    Kopecký M, Kikalová K, Charamza J. Sekulární trend v tělesné výšce a hmotnosti dospělé populace v České republice. Čas Lék Čes 2016; 155 (7): 357–364.

12.    Karlberg J, Chi-wai K, Gelander Albertsson-Wikland K. Pubertal Growth Assessment. Horm Res 2003; 60 (Suppl 1): 27–35.

13.    Malina RM, Bouchard C, Bar-Or O. Growth, Maturation and Physical Activity. Champaign, IL: Human Kinetics, 2004: 1–712.

14.    Roźnowski J, Cymek L, Rożnowska A, et al. The prevalence of underweight, overweight and obesity among rural children aged 7–9 years during the economic transformation in Poland. 40 years’ observations: a case-control study. Čes-slov Pediat 2017; 72 (7): 429–435.

15.    Tanner JM. Growth as a measure of the nutritional and hygienic status of a population. Horm Res 1992; 38 (Suppl 1): 106–115.

16.    Matiegka J. Tělesné vlastnosti Českého lidu. Praha: nakladatel Jos R Vilímek, 1918: 1–32.

17.    Matiegka J. Somatologie školní mládeže. Praha: Česká akademie věd a umění, 1927: 1–304.

18.    Fetter V, Prokopec M, Suchý J, Šobová A. Vývojová akcelerace u mládeže podle antropometrických výzkumů z let 1951 a 1961. Čs. pediatrie 1963; 18 (8): 673–677.

19.    Prokopec M, Suchý J, Titlbachová S. Výsledky třetího celostátního výzkumu mládeže 1971 (české kraje). Čs Pediat 1973; 28 (7): 341–346.

20.    Prokopec M, et al. Tělesná výška a hmotnost českých dětí v roce 1981 podle výsledků celostátního antropologického výzkumu. Čs Pediat 1986; 41 (1): 20–26.

21.    Lhotská L, Bláha P, Vignerová J, et al. V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 1991 (České země). Praha: SZÚ, 1993: 1–187.

22.    Bláha P, Vignerová J, Riedlová J, et al. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 Česká republika. Praha: Státní zdravotní ústav, 2005: 1–71.

23.    Vignerová J, Riedlová J, Bláha P, et al. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 Česká republika. Praha: PřF UK a SZÚ, 2006: 1–238.

24.    Fetter V, Suchý J. Základní tělesné rozměry cvičenců III. CS ve srovnání s rozměry cvičenců I. CS a II. CS. Teorie a praxe tělesné výchovy 1966; 14: 248.

25.    Klementa J, Machová J, Menzelová M. Základní tělesné rozměry cvičenců ČSS 1975 ve srovnání s rozměry cvičenců I., II. a III. ČSS. Teorie a praxe tělesné výchovy 1976; 24 (4): 685–700.

26.    Bláha P, et al. Antropometrie československé populace od 6 do 35 let (Československá spartakiáda 1980). Praha: OZZ VS, 1982: 1–401.

27.    Bláha P, et al. Antropometrie československé populace od 6 do 55 let. Československá spartakiáda 1985. Díl I, část 1. Praha: ÚNZ VS, 1986: 1–288.

28.    Seliger V, Bartůněk Z. Tělesná zdatnost obyvatelstva ČSSR ve věku 12–55 r. Praha: Univerzita Karlova, 1977: 1–203.

29.    Hajniš K, Brůžek J, Blažek V. Růst českých a slovenských dětí. Praha: Academia, 1989: 1–172.

30.    Bláha P, Vignerová J, Paulová M, et al. Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0–16 let). I. a II. díl. Praha: SZÚ, 1999: 1–182.

31.    Kopecký M. Somatický a motorický vývoj 7–15letých chlapců a dívek v olomouckém regionu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006: 1–221.

32.    Kutáč P. Základní antropometrické parametry dětské a adolescentní populace Moravskoslezského kraje. Česká antropologie 2013; 63 (1): 20–25.

33.   Kopecký M, Krejčovský L, Švarc M. Anthropometric Measuring Tools and Methodology for the Measurement of Anthropometric Parametres. 1st ed. Olomouc: Palacky University, 2014: 1–27.

34.    InBody 720. The precision body composition analyzer [Internet]. Biospace; 2008 [cit. 8. duben 2015]. Dostupné z: http://www.inbody.pt/uploads/2/4/7/6/24760791/_in-body_720_eng.pdf.

35.    Weiner JS, Lourie JA. Human Biology. A Guide to Field Methods/IBP Handbook No. 9. 1st ed. Oxford and Edinburgh: Blackwell Scientific Publications, 1969: 1–621.

36.    Suchý J. Vývojová antropologie obyvatelstva ČSR. Praha: Univerzita Karlova, 1972: 1–159.

37.   Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, s. r.o., 2004: 1–583.

38.    Kopecký M. Prevalence nadměrné hmotnosti a obezity u 6–7letých dětí a postoj rodičů k primární prevenci v Olomouckém kraji. Hygiena 2016; 61 (1): 4–10.

39.    Kopecký M. Somatický a motorický vývoj 7–15letých chlapců a dívek v olomouckém regionu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006: 1–221.

40.   Prokopec M. Antropologický monitoring obyvatel ČR ve 20. století. In: Sborník referátů z 11. antropologických dnů – září 1998. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999: 95–122.

41.    Hainer V, et al. Základy klinické obezitologie. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011: 1–422.

42.    Kunešová M, et al. Základy obezitologie. Praha: Galén, 2016: 1–172.

42.    Marinov Z, Pastucha D. Praktická dětská obezitologie. Praha: Grada, 2012: 1–222.

43.    Pařízková J, Lisá L, et al. Obezita v dětství a dospívání. Praha: Galén & Karolinum, 2007: 1–239.

44.    Bláha P, Lhotská J, Vignerová J, Bošková R. V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže v roce 1991 České země) – vybrané antropometrické charakteristiky. Čs Pediat 1993; 48 (10): 621–630.

45.    Nejedlá M. Zdravotní a hospodářské důsledky epidemie obezity a možnosti její prevence ve školách. Česká antropologie 2014; 64 (Suppl): 20–24.

46.    Suchý J. Tělesné vlastnosti školní mládeže. Praha: Univerzita Karlova, 1967: 1–112.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics

Issue 1

2021 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account