V akom veku operovať pacientov so spinálnym lipómom?


: F. Horn;  J. Babala;  M. Smrek;  Ľ. Hajmovič;  E. Pekarovič;  J. Siman
: Klinika detskej chirurgie LFUK a DFNsP, Bratislava, prednosta prof. MUDr. J. Siman, CSc.
: Čes-slov Pediat 1999; (11): 632-634.
:

Spinálne lipómy patria medzi zatvorené defekty neurálnej rúry. V práci prezentujeme dve kazuistiky. Cieľompráce je poukázať na významnú úlohu, ako ovplyvňuje vek pacienta pri operácii reverzibilitu funkčných zmien.Naši dvaja pacienti mali niekoľko spoločných znakov. Pri narodení mali iba kožné zmeny nad chrbticouv lumbosakrálnej oblasti bez poruchy neurologickej funkcie. Porucha motoriky na dolných končatinách, objekti-vizovaná neurologickým a elektromyografickým vyšetrením, sa prejavila neskôr a progredovala pod obrazomsyndrómu pripútanej miechy. Až potom boli anomálie - spinálne lipómy správne diagnostikované, čo viedlok chirurgickému zákroku. Magnetická rezonancia, operačný nález a histológia potvr dili takmer identický typchyby. Z nižšie uloženého a rozštiepeného miechového kónusu vychádzal lipóm, nezasahoval vyššie do centrálnehokanála a cez defekt v dure a oblúku stavca pokračoval extradurálne do podkožia. U obidvoch pacientov smeoperačne lipómy odstránili takmer kompletne. Rozdielne boli kožné prejavy chyby. Pacientka č. 1 mala podkožnýtumor a kožný hemangióm v mieste lézie. U pacienta č. 2 na chybu upozorňoval dermálny sinus. Rozdielny bol vekpacientov pri objavení sa poruchy funkcie a rozdielne boli i výsledky po operácii. Pacientka č. 1 bola operovanáv 10 mesiacoch života. 19 mesiacov po operácii je úplne asymptomatická, nemá žiadne patologické zmenyv neurologickom a EMG náleze. Došlo k úplnej reverzibilite jej klinickej symptomatológie. Pacient č. 2 mal prvéznámky funkčnej poruchy v 12 rokoch. Ako 14-ročný bol operovaný. Jeden rok po operácii bol jeho stavv porovnaní s predoperačným nálezom mierne zlepšený a ďalšie 3 roky je stacionárny.Záverom môžeme konštatovať, že vek pacienta sa nám javí ako rozhodujúci faktor pri reve rzibilite funkčnýchzmien po operácii u našich pacientov so syndrómom pripútanej miechy zapríčineným spinálnym lipómom.

Klíčová slova:
spinálny lipóm, spina bifida, defekt neurálnej rúry, syndróm pripútanej miechy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×