Indikátory zdravia u adolescentov - validizačná štúdia


Authors: M. Pudelský 1;  A. Gecková 1;  I. Nagyová 1;  M. Kovářová 1;  E. Van Dalen 1;  J. Tuinstra 2;  D. Post 2
Authors‘ workplace: Ústav sociálnej medicíny LF UPJŠ, Košice, 1vedúci MUDr. M. Kovářová, CSc. Northern Centre for Healthcare Research, University of Groningen, Groningen 2
Published in: Čes-slov Pediat 1999; (10): 549-555.
Category:

Overview

Pozadie problému:
Indikátory subjektívneho zdravia u adolescentov umožňujú zachytiť latentné štádiá ocho-rení, ktoré sa manifestujú až v neskoršom období života. Odhalenie týchto skrytých foriem ochorení môže prispieťk prevencii ich rozvoja.Cieľ a východiská sledovania: Cieľom našej štúdie je overiť validitu mierok merajúcich subjektívne zdravieadolescentov.Metódy: Naša vzorka pozostávala z 571 študentov 1. ročníkov gymnázií s priemerným vekom 14,7 roku.Aktuálne zdravotné problémy boli merané pomocou VOEG a UHSQ. Dlhodobé (chronické) zdravotné problémyboli merané prostredníctvom GHS, Coop-wonca scale a FIS. RAND-36 a GHQ-12 sme použili ako indikátorysubjektívnej pohody. Rosenbergovu škálu sebaúcty (RSE) a škálu spokojnosti s postavou (FSS) sme zaradili medzivmedzerené premenné.Výsledky: Najvyššie korelačné koeficienty sme zistili v skupine všeobecných subjektívnych indikátorov mera-júcich aktuálne zdravie - medzi RAND-36 a GHQ-12 (0,63 - 0,41, p < 0,01). Štatisticky významné rozdiely smezaznamenali aj vo výskyte subjektívnych zdravotných ťažkostí medzi skupinami študentov, ktorí užívali, resp.neužívali lieky bez lekárskeho predpisu v priebehu posledných dvoch týždňov. V súlade s našimi očakávaniamisme zaznamenali rozdiely vo výskyte subjektívnych zdravotných ťažkostí medzi skupinou chlapcov a skupinoudievčat. Dievčatá udávali tieto ťažkosti častejšie ako chlapci. Záver: Výsledky potvrdili validitu nami použitýchmierok a adekvátnosť ich využitia aj v našich podmienkach.

Klíčová slova:
adolescencia, validita, indikátory subjektívneho zdravia

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


1999 Issue 10

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account