Detekce sentinelových uzlin u karcinomu vulvy – metody a technika


Authors: L. Rob 1;  H. Robová 1;  M. Pluta 1;  P. Strnad 1;  J. Kačírek 1;  R. Chmel 1;  L. Teslík 1;  P. Škapa 2;  K. Táborská 3
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. 2;  Ústav endokrinologie a nukleární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Vlček, CSc. 3
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 298-301
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Zhodnocení detekce sentinelových lymfatických uzlin (SLN) u spinocelulárního karcinomu vulvy pomocí patentové modři a radiokoloidu 99mTc s popisem techniky aplikace, časování, managementu, vyhodnocení detekce na ženu (DR), detekce na stranu (SSDR) a falešnou negativitu techniky.

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko porodnická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha.

Soubor a metodika:
Do studie bylo zařazeno 46 žen se spinocelulárním karcinomem stadia I nebo II, <4 cm a s klinicky nesuspektními lymfatickými uzlinami. Technika patentové modři byla použita u 16 žen, kombinace patentové modři a 99mTc u 30 žen. Radiokoloid byl aplikován 3-5 hodin a patentová modř 3-5 minut před incizí ingviny.

Výsledky:
V 61 ingvinách bylo zachyceno celkem 88 sentinelových uzlin. Při použití samotné patentové modři byly sentinelové uzliny detekovány u 11 žen (68,8 %). V této skupině byla jedna falešně negativní sentinelová uzlina (6,3 %). Ve skupině kombinace patentové modři a radiokoloidu 99mTc bylo dosaženo 100% detekce a falešně negativní sentinelová uzlinu nebyla zaznamenána.

Závěr:
Použití kombinace radiokoloidu 99mTc a patentové modři při detekci sentinelových uzlin u spinocelulárního karcinomu vulvy bylo statisticky signifikantně efektivnější než použití samotné patentové modři.

Klíčová slova:
karcinom vulvy, sentinelová uzlina, technecium 99mTc, patentová modř, lymfadenektomie


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account