Etiopatogeneze prolapsu pochvy po hysterektomii


: M. Kudela;  D. Ondrová;  P. Hejtmánek
: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 329-332
: Original Article

Cíl studie:
Určit hlavní etiopatogenetické faktory, které se podílejí na rozvoji prolapsu pochvy po hysterektomii.

Metodika:
Na souboru 51 nemocných, které byly na klinice léčeny pro vaginální prolaps po hysterektomii v letech 2001-2005, jsme provedli rozbor relevantních faktorů, které se mohly podílet při vzniku a rozvoji této pooperační komplikace. Údaje byly získány retrospektivně ze zdravotnické dokumentace a dále doplněny údaji z rozeslaných dotazníků.

Výsledky:
Na vzniku prolapsu pochvy po hysterektomii se podílejí faktory, které je možno rozdělit do 3 skupin:

Chyby v operační technice a komplikace v pooperačním období.

Vrozené dispozice nemocných.

Vliv nepříznivých vnějších faktorů.

Závěr:

Na etiopatogenezi prolapsu pochvy po hysterektomii se podílí celá řada faktorů, z nichž nejdůležitější jsou vrozená insuficience vazivových tkání, nesprávná operační technika a působení nepříznivých vlivů v následném pooperačním období.

Klíčová slova:
hysterektomie, prolaps pochvy, etiopatogeneze


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account