Současný výskyt koetánního teratomu ovaria a vejcovodu u pacientky s torzí adnex


Authors: L. Hašlík 1;  M. Mára 1;  D. Kužel 1;  Z. Žižka 1;  P. Dundr 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Ústav patologie 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 2
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 342-344
Category: Original Article

Overview

Cíl:
Demonstrovat případ levostranné torze adnex způsobené současným výskytem dvou benigních teratomů - vaječníku a vejcovodu.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Kazuistika:
24letá nuligravida s několikadenní anamnézou bolestí v levém podbřišku a na ultrazvuku s nálezem semicystického útvaru v oblasti levých adnex byla indikována k laparoskopii s podezřením na teratom ovaria. Při ní byl zjištěn koetánní teratom levého ovaria a současně torze levého vejcovodu dilatovaného rovněž dermoidem. Byla provedena levostranná salpingektomie a enukleace teratomu z ovaria. Tento překvapivý nález byl potvrzen histopatologem.

Závěr:
Náhlá torzní gynekologická příhoda může být způsobena nejen torzí děložního myomu či tumorem zvětšeného ovaria, ale vzácně i torzí dermoidu lokalizovaném ve vejcovodu.

Klíčová slova:
torze adnex, teratom vejcovodu


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×