Molekulární prognostické faktory a patogeneze endometriálního karcinomu


Authors: I. Míčková 1;  R. Pilka 2;  M. Lubušký 2;  M. Kudela 2
Authors‘ workplace: Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 355-360
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Zhodnocení významu molekulárně biologických markerů pro prognózu a patogenezi karcinomu endometria.

Typ studie:
Přehledný článek.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, LF UP a FN Olomouc, Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN Olomouc.

Metodika:
Přehledný souhrn současných poznatků o patogenetických změnách u endometriálního karcinomu na molekulární úrovni a jejich možném významu pro prognózu pacientek.

Závěr:
Nové molekulárně biologické faktory budou zřejmě hrát v blízké budoucnosti stále významnější roli v managementu léčby karcinomu endometria.

Klíčová slova:
karcinom, endometrium, marker, prognóza


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account