Lysofosfatidová kyselina u pacientek s karcinomem ovaria


Authors: I. Sedláková 1;  J. Vávrová 2;  J. Tošner 1;  L. Hanousek 3
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 1;  Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. V. Palička, CSc. 2;  Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice, primář MUDr. L. Hanousek, CSc. 3
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 312-317
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Zhodnocení rozdílu hladin lysofosfatidové kyseliny (LPA) a jejich podtypů v plazmě u pacientek s karcinomem ovaria a žen bez patologie na ovariích.

Typ studie:
Prospektivní epidemiologická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK a FN Hradec Králové.

Metodika:
Pomocí vysokoúčinné kapilární elektroforézy s nepřímou UV detekcí jsme stanovili hodnoty lysofosfatidové kyseliny a jejich podtypů v plazmě celkem u 103 pacientek - 60 pacientek s ovariálním karcinomem, 43 pacientek bez patologie na ovariích.

Výsledky:
Zjistili jsme statisticky významně vyšší hodnoty sumy lysofosfatidové kyseliny i všech podtypů u pacientek s ovariálním karcinomem (Σ LPA med 16,99 μmol/l, min 4,53 μmol/l, max 43,21 μmol/l) v porovnání s ženami bez patologie na obou ovariích (n=35) (Σ LPA med 2,92 μmol/l, min 0,94 μmol/l, max 22,93 μmol/l, p<0,001). Elevaci LPA jsme prokázali i v časných stadiích ovariálního karcinomu.

Závěr:
Stanovení lysofosfatidové kyseliny v plazmě umožní zefektivnění diagnostiky ovariálního karcinomu.

Klíčová slova:
ovariální karcinom, lysofosfatidová kyselina, onkomarker


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×