Fertilitu zachovávající operace u časného stadia karcinomu děložního hrdla dnes a zítra


Authors: L. Rob 1;  M. Charvát 1;  H. Robová 1;  M. Pluta 1;  P. Strnad 1;  M. Hrehorčák 1;  J. Kačírek 1;  R. Chmel 1;  P. Škapa 2;  K. Táborská 3
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. 2;  Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Vlček, CSc. 3
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 302-307
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Popis a zhodnocení vlastního protokolu konzervativních, fertilitu zachovávajících operací v léčbě časného stadia karcinomu děložního hrdla a jeho srovnání s nejčastěji používanými protokoly a jejich reprodukčními a onkologickými výsledky.

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha.

Soubor a metodika:
Do prospektivní studie bylo zařazeno 24 žen (6 stadia T1A2 a 18 stadia T1B1) splňující vstupní kritéria (největší rozměr nádoru do 20 mm, infiltrace do méně než poloviny stromatu hrdla, normální hladina SCC, informovaný souhlas). Minimální doba sledování od operace byla 24 měsíců. Ve studii byl popsán terapeutický protokol, vyhodnoceny onkologické a reprodukční výsledky léčby a provedena komparace s ostatními fertilitu zachovávajícími chirurgickými postupy.

Výsledky:
U čtyř žen (16,7 %) bylo pomocí peroperačního histopatologického vyšetření (frozen section - FS) detekováno metastatické postižení sentinelových lymfatických uzlin. V jednom případě (4,1 %) byla po 14 měsících od operace nalezena recidiva v oblasti děložního istmu, ale pacientka podstoupila chemoradioterapii a po 36 měsících je v kompletní remisi. V souboru 15 žen plánujících graviditu jich dosud otěhotnělo celkem 11. Z osmi porodů (jeden v 24. týdnu – 650 g, jeden v 34. týdnu – 2240 g, jeden v 36. týdnu – 2700 g, pět mezi 37. a 39. týdnem) se narodilo pouze jedno dítě v pásmu extrémní prematurity.

Závěr:
Detekce sentinelových uzlin s pomocí peroperačního histopatologického vyšetření a jejich následného sériového zpracování spolu s dvojkrokovým režimem léčby zvyšuje efektivitu fertilitu zachovávajících operací. Méně radikální chirurgický výkon na děložním hrdle: rekonizace (u stadia IA2) nebo simplexní trachelektomie (u časného stadia TlB1) s negativním výsledkem laparoskopické lymfadenektomie má srovnatelné onkologické výsledky jako radikální trachelektomie nebo abdominální radikální trachelektomie. Úspěšnost otěhotnění a průběh těhotenství, zejména s ohledem na porod donošeného plodu, je po léčbě časného stadia karcinomu děložního hrdla pomocí našeho postupu nejlepší, přičemž velmi dobré výsledky jsou publikovány i u žen po radikálních trachelektomiích. Po abdominálních radikálních trachelektomiích jsou dosud publikované výsledky neuspokojivé.

Klíčová slova:
cervikální karcinom, sentinelové uzliny, laparoskopická lymfadenektomie, trachelektomie, těhotenství


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account