Význam intenzity chemoterapie v konkomitantní chemoradioterapii lokálně pokročilého karcinomu hrdla děložního


Authors: I. Sirák;  J. Petera;  K. Odrážka;  M. Doležel;  Z. Zoul;  M. Vaculíková
Authors‘ workplace: Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Petera, Ph. D.
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 308-311
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Konkomitantní chemoradioterapie s týdenní aplikací cisplatiny se stala standardním postupem v léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního hrdla. Cílem naší studie bylo retrospektivně zhodnotit toleranci léčby a přežití nemocných s lokálně pokročilým karcinomem děložního hrdla léčených konkomitantní chemoradioterapií s týdenním podáváním cisplatiny v dávce 40 mg/m2.

Předmět a metoda:
V období od ledna 2000 do prosince 2004 jsme léčili 40 pacientek s karcinomem hrdla děložního konkomitantní chemoradioterapií s plánovanou týdenní aplikací cisplatiny 40mg/m2. Radikální radioterapie zahrnovala zevní ozáření 25krát 2 Gy na malou pánev, high-dose rate brachyterapii 6krát 4 Gy na ložisko tumoru, boost 7krát 2 Gy na pánevní stěny. 21 pacientek bylo navíc ozářeno 22krát 2 Gy na oblast paraaortálních uzlin.

Výsledky:
Plánovaných pět dávek cisplatiny obdrželo pouze 16 žen. Důvody ukončení chemoterapie byly: hematologická toxicita doprovázená leukopenií (10krát), trombocytopenie (1krát), anémie (1krát), vysoká hladina kreatininu (2krát), úporné zvracení (1krát), hematemeze (1krát). Dvouleté celkové přežití (OS) v závislosti na stadiu činilo 72 % (IIB) oproti 64 % (III, IVA). Dvouleté bezpříznakové přežití (DFS) u stadií IIB v závislosti na počtu dávek chemoterapie činilo 77 % (≥ 3 dávky) oproti 56 % (< 3 dávky).

Závěr:
Hematologická toxicita doprovázená leukopenií byla nejčastější příčinou ukončení plánované chemoterapie. Ve výsledcích dvouletého OS a DFS jsme zaznamenali rozdíly v závislosti na rozsahu podané chemoterapie. Pro malý počet pacientů tyto rozdíly nedosáhly statistické významnosti.

Klíčová slova:
cervikální karcinom, konkomitantní chemoradioterapie, cisplatina, leukopenie


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account