Porodní poranění puborektálního svalu – sledování pomocí 3D ultrazvuku


Authors: M. Otčenášek 1,2,3;  L. Krofta 1,2;  R. Grill 3;  V. Báča 3;  H. Heřman 1;  V. Džupa 3;  J. Feyereisl 1,2
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1;  Katedra gynekologie a porodnictví, Institut pro postgraduální vzdělávání, Praha, ředitel MUDr. M. Malina, DrSc. 2;  Centrum pro integrované studium pánve 3. LF UK, Praha 3
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 318-322
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Sledování vlivu vaginálního porodu na integritu puborektálního svalu pomocí 3D ultrazvuku.

Typ studie:
Prospektivní pilotní studie.

Pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.

Metodika:
Vyšetřili jsme 20 žen ve třetím trimestru gravidity a 3. den po vaginálním porodu pomocí 3D ultrazvuku. Při vlastním vyšetření byla sejmuta data transperineálně v režimu 4D (real-time 3D) přístrojem Voluson Expert 730© a vyhodnocena byla následně v programu 4D view©. K vyhodnocení jsme použili režim VCI (Volume Contrast Imaging) s tloušťkou vrstvy 3 mm. Hodnotili jsme integritu puborektální smyčky na obou stranách, přehlednost obrazů a přítomnost hematomů.

Výsledky:
Vyšetření před porodem neprokázalo žádnou strukturální anomálii sledované oblasti. Při vyšetření po porodu jsme nalezli čtyři (20 %) jednostranné defekty a jednu (5 %) oboustrannou avulzi puborektálního svalu po porodu. Jednostranný defekt vznikl u porodu per forcipem, jednostranné defekty u normálně probíhajících porodu s levostrannou mediolaterální epiziotomií. Porodní váha novorozenců nepřesáhla 3700 g. Celkem tedy jedna čtvrtina žen při vaginálním porod utrpěla závažné trauma svaloviny pánevního dna. Žádné z poranění nebylo diagnostikováno při vlastním porodu a nemělo zjevnou souvislost s epiziotomií.

Závěr:
3D ultrazvuk dokáže detekovat závažná traumata puborektálního svalu způsobená vaginálním porodem. Přetržení svalu není běžně rozpoznáno při porodu a neprojeví se během časného poporodního období.

Klíčová slova:
3D ultrazvuk, porodní trauma, prolaps, musculus levator ani, stresová inkontinence moči


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account