Vrozené vady v České republice v roce 2004 u dětí matek užívajících v I. trimestru gravidity léky


Authors: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3,4;  J. Horáček 3,4;  D. Mašátová 5
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1;  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra gyn. -por., ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D. 2;  Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. P. Malý 3;  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra lékařské genetiky ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D. 4;  Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka Mgr. V. Mazánková 5
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 284-291
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Analýza incidencí vrozených vad u dětí narozených matkám užívajícím v prvním trimestru těhotenství léky v období 1996–2004 v České republice.

Typ studie:
Retrospektivní analýza dat z Národního registru vrozených vad v České republice.

Materiál a metodika:
V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky v období 1996–2004. Zpracování incidencí vybraných typů vrozených vad zjištěných u dětí narozených matkám užívajícím v prvním trimestru těhotenství léky a analýza těchto léků ve vztahu k diagnostikovaným typům vrozených vad. Jako kontrolní vzorek byly použity údaje od zdravých dětí narozených matkám užívajícím v průběhu I. trimestru gravidity léky. Údaje z ČR byly dále použity v mezinárodní databázi.

Výsledky:
Během let 1996–2004 bylo v naší retrospektivní analýze zachyceno celkem 1456 vrozených vad v potomstvu žen užívajících v I. trimestru gravidity medikaci a celkem bylo zachyceno 1125 takto postižených dětí.

Závěr:
Práce předkládá aktualizované výsledky těchto analýz z celorepublikové registrace vrozených vad za devítileté období. Analyzuje typy vrozených vad v potomstvu žen užívajících v I. trimestru gravidity medikaci a druhy léků, které tyto ženy užívaly. V naší práci jsme nalezli v několika případech významně vyšší výskyt vrozených vad v populaci dětí narozených ženám užívajícím v I. trimestru gravidity léky. Ze skupiny rozštěpových vad centrálního nervového systému např. anencefalii a spina bifida, dále vrozený hydrocefalus, anoftalmie/mikroftalmie, anomálie ušního boltce a redukční deformity končetin. Na základě těchto našich výsledků samozřejmě nelze činit významné závěry s klinickým dopadem. Těhotné ženy by se však měly v prvém trimestru vyhnout jakýmkoli léčivům, s výjimkou těch případů, které jsou z medicínského hlediska přísně indikovány a uznány za přiměřeně bezpečné. V případě užívání ostatních léků by mělo být jejich genetické a teratogenní riziko komplexně a individuálně posouzeno odborným klinickým genetikem.

Klíčová slova:
vrozená vada, populační teratologie, teratogen, incidence, Česká republika


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account